برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1398 , دوره  62 , شماره  4 ; از صفحه 1638 تا صفحه 1648 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين استرس و فرسودگي شغلي بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: مطالعات نشان داده است که سلامت افراد مي تواند در نتيجه روابط کاري افراد و فشارهاي ناشي از شغل تغيير يابد، به ويژه زماني که حوزه رواني افراد درگير اين مسئله باشد. هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين استرس و فرسودگي شغلي بر سلامت روان در کارکنان ورزش و جوانان استان تهران بود. روش کار: روش پژوهش از نوع توصيفي همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي تعداد 286 نفر بعنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد استرس شغلي، فرسودگي شغلي و سلامت رواني بود. روايي صوري و محتوايي آن به تاييد 20 نفر از متخصصين رسيد و روايي سازه آن با تحليل عاملي تاييدي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه نيز در يک مطالعه مقدماتي با 30 شرکت کننده و با آلفاي کرونباخ 85/0 محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي پيرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتايج: نتايج نشان داد که بين فرسودگي شغلي و استرس شغلي با سلامت روان ارتباط معني داري وجود دارد (05/0≥ P). نتيجه گيري: به نظر مي رسد با تمرکز روي عوامل بوجود آورنده استرس و فرسودگي شغلي کارکنان، مي توان شرايطي را به وجود آورد که کارکنان بتوانند با کمترين استرس و در نتيجه فرسودگي جسمي، رواني و عاطفي کمتر در سازمان به فعاليت هاي خود ادامه دهند و اين امر باعث بهبود سلامت رواني بيشتر مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، ف.، و نوذری، و.، و علم، ش.، و ضرغامی، م. (1398). بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 62(4 ), 1638-1648. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495084Vancouver : کپی

موسوی فراز، نوذری ولی، علم شهرام، ضرغامی مهدی. بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1398 [cited 2021September19];62(4 ):1638-1648. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495084IEEE : کپی

موسوی، ف.، نوذری، و.، علم، ش.، ضرغامی، م.، 1398. بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 62(4 ), pp.1638-1648. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495084. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 185 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی