برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 23 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير کاربرد گوگرد، باکتري تيوباسيلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذايي گندم در يک خاک آهکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقيقات خاک و آب، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بررسي وضعيت عناصر غذايي در خاک هاي آهکي نشان مي دهد که باوجود مقادير فراوان برخي از عناصر غذايي (مانند فسفر، آهن و روي) در اين خاک ها، فرم قابل جذب اين عناصر کمتر از مقدار لازم براي رشد گياه بوده و کمبود عناصر غذايي يکي از عوامل محدود کننده توليد محصول گياهان به ويژه گندم در اين خاک ها محسوب مي شود. افزودن گوگرد و تلقيح خاک با باکتري تيوباسيلوس ممکن است دسترسي عناصر غذايي در خاک هاي آهکي را بهبود بخشيده و در نتيجه سبب افزايش رشد گياهان زراعي شود. هدف از اين پژوهش بررسي تأثير کاربرد گوگرد و باکتري تيوباسيلوس بر عملکرد و جذب عناصر غذايي گندم در سطوح مختلف فسفر يک خاک آهکي و در شرايط مزرعه بود. مواد و روش ها: در سال 1390 آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار سطح گوگرد به همراه باکتري تيوباسيلوس (بدون مصرف گوگرد و تيوباسيلوس (S0T0)، مصرف 500 کيلوگرم گوگرد + 10 کيلوگرم تيوباسيلوس (S500T10)، 1000 کيلوگرم گوگرد + 20 کيلوگرم تيوباسيلوس (S1000T20) و 2000 کيلوگرم گوگرد + 40 کيلوگرم تيوباسيلوس (S2000T40) در هکتار) و سه سطح کود سوپر فسفات تريپل (بدون مصرف فسفر (P0)، مصرف 65 (P65%) و 100 (P100%) درصد فسفر بر اساس آزمون خاک) با سه تکرار در شرايط مزرعه انجام شد. قبل از گرده افشاني نمونه برگ تهيه و ميزان عناصر غذايي فسفر، روي و آهن در آنها اندازه گيري گرديد. پس از برداشت گندم اجزاي عملکرد نظير عملکرد دانه و کاه، طول خوشه و وزن هزاردانه در هر تيمار اندازه گيري شد. سپس از هر کرت 5 کيلوگرم خاک مرکب از عمق 30-0 سانتي متري تهيه و پس از هواخشک و عبور از الک دو ميلي متري، غلظت عناصر فسفر، روي و آهن خاک تعيين گرديد. يافته ها: با کاربرد گوگرد به همراه باکتري تيوباسيلوس اجزاي عملکرد و جذب عناصر آهن، روي و فسفر برگ گندم نسبت به تيمار شاهد افزايش يافتند اگرچه در مورد عملکرد دانه، عملکرد کاه و جذب آهن بين سطوح مختلف گوگرد به همراه باکتري تيوباسيلوس اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. مصرف فسفر سبب افزايش معني دار عملکرد دانه، عملکرد کاه، وزن هزار دانه و جذب عناصر آهن و فسفر برگ گياه گرديد ولي بين تيمارهاي 65% توصيه کودي بر اساس آناليز خاک و 100% مصرف آن، اختلاف معني داري مشاهده نشد. در شرايط عدم استفاده از فسفر (P0) با مصرف 1000 کيلوگرم در هکتار گوگرد توأم با 20 کيلوگرم در هکتار باکتري تيوباسيلوس (S1000T20)، عملکرد دانه، عملکرد کاه و طول خوشه نسبت به شاهد افزايش يافت (به ترتيب 124، 123 و 31 درصد ) اما با افزايش بيشتر سطوح گوگرد و باکتري، روندي کاهشي در پارامترهاي مذکور مشاهده شد. بيشترين جذب آهن و فسفر برگ گياه به ترتيب در تيمارهاي مرکب S1000T20+P100% و S2000T20+P65% مشاهده شد. با افزايش سطح گوگرد به همراه باکتري تيوباسيلوس غلظت روي و pH خاک کاهش يافتند و کمترين مقادير اين ويژگي ها در بالاترين سطح گوگرد و باکتري مشاهده شد. در تمام سطوح مصرف فسفر، کاربرد 500 کيلوگرم در هکتار گوگرد به همراه 10 کيلوگرم در هکتار باکتري تيوباسيلوس (S500T10) موجب افزايش غلظت فسفر در خاک شد و بيشترين غلظت فسفر خاک در تيمار S500T10+P65% (31 درصد بيشتر نسبت به تيمار S0T0+P0) به دست آمد. نتيجه گيري: در شرايط عدم استفاده از گوگرد و باکتري تيوباسيلوس، مصرف 65% توصيه کودي فسفر براي حصول عملکرد بهينه براي گندم مناسب مي باشد. مصرف گوگرد به مقدار 1000 کيلوگرم در هکتار به همراه استفاده از 20 کيلوگرم در هکتار باکتري تيوباسيلوس در شرايط عدم استفاده از فسفر (P0) براي استفاده در بخش کشاورزي و افزايش عملکرد گندم قايل توصيه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خاوازی، ک.، و جهاندیده مهجن آبادی، و.، و تقی پور، ف. (1397). تأثیر کاربرد گوگرد, باکتری تیوباسیلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 8(2 ), 23-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494243Vancouver : کپی

خاوازی کاظم، جهاندیده مهجن آبادی وحیداله، تقی پور فرهاد. تأثیر کاربرد گوگرد, باکتری تیوباسیلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1397 [cited 2021September23];8(2 ):23-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494243IEEE : کپی

خاوازی، ک.، جهاندیده مهجن آبادی، و.، تقی پور، ف.، 1397. تأثیر کاربرد گوگرد, باکتری تیوباسیلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکی. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 8(2 ), pp.23-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494243. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی