برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 121 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شکل هاي شيميايي مس و ارتباط آن ها با پاسخ هاي نهال هاي پسته و ويژگي هاي خاک در برخي خاک هاي آهکي رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: شناخت شکل هاي شيميايي مختلف مس در ارزيابي وضعيت قابليت استفاده مس خاک و نيز مديريت حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه حائز اهميت است. قابليت استفاده مس براي گياه به توزيع نسبي شکل هاي شيميايي مختلف آن بستگي دارد. توزيع شکل هاي شيميايي مس در خاک تابعي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک از جمله مقدار ماده آلي، ميزان آهک، پ هاش، مقدار رس و ظرفيت تبادل کاتيوني مي باشد. روش هاي عصاره گيري دنباله اي يکي از راه هاي تخمين شکل هاي شيميايي عناصر مي باشد که به عنوان کامل ترين روش توصيفي رفتار کلي فلزات در خاک نام برده مي شود. تحقيق حاضر، به منظور تعيين شکل هاي شيميايي مختلف مس در خاک هاي آهکي رفسنجان، ارتباط اين شکل ها با يکديگر و با ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک هاي مورد مطالعه و هم چنين رابطه شکل هاي شيميايي مس با پاسخ هاي گياهي (پارامترهاي رشدي و غلظت و جذب مس) نهال هاي پسته انجام شد. مواد و روش ها: شکل هاي تبادلي، جذبي، آلي، کربناتي و باقي مانده مس در 11 نمونه از خاک هاي آهکي رفسنجان با ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي متفاوت قبل و بعد از کشت نهال هاي پسته رقم بادامي ريز زرند با استفاده از روش عصاره گيري دنباله اي اسپوزيتو و همکاران تعيين شد. آزمايش در شرايط گلخانه اي در قالب طرح کاملاً تصادفي بر روي 11 نمونه خاک مختلف در سه تکرار و هر تکرار در سه مشاهده در گلدان هاي حاوي 4 کيلوگرم خاک انجام شد. پس از 8 ماه، گياهان برداشت شدند و خاک هر گلدان هوا خشک و شکل هاي شيميايي مس با روش ذکر شده و غلظت مس نمونه هاي گياهي توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شد. يافته ها: نتايج عصاره گيري دنباله اي نشان داد در نمونه هاي خاک قبل و بعد از کشت به ترتيب مقدار مس تبادلي و مس جذب شده ناچيز، مس متصل به مواد آلي 1/9 و 6/17 درصد، مس متصل به کربنات ها 8/9 و 8/20 درصد و مس باقي مانده 80 و 4/61 درصد مجموع شکل هاي اندازه گيري شده را تشکيل مي دهد. مقدار مس در بخش باقي مانده بعد از کشت به طور معني داري کاهش پيدا نمود و مقدار مس آلي و کربناتي به طور معني داري افزايش يافت. بالاترين همبستگي معني دار شکل هاي شيميايي مس با پارامترهاي گياهي در نمونه هاي خاک بعد از کشت بين مس متصل به کربنات ها با غلظت مس ساقه (**542/0 =r) مشاهده شد. نتيجه گيري: مس متصل به مواد آلي و مس متصل به کربنات ها با وجود اين که داراي فراهمي نسبتاً کمي است اما مي تواند در تأمين مس مورد نياز گياه نقش مهمي ايفا کند. به طور کلي، الگوي توزيع شکل هاي شيميايي مس در نمونه هاي خاک به صورت زير بود: مس جذب شده< مس تبادلي < مس متصل به مواد آلي< مس متصل به کربنات ها< مس باقي مانده
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تاج آبادی پور، ا.، و حسینی، س. (1398). تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های نهال های پسته و ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی رفسنجان. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 9(2 ), 121-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493891Vancouver : کپی

تاج آبادی پور احمد، حسینی سیده حمیده. تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های نهال های پسته و ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی رفسنجان. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1398 [cited 2021June13];9(2 ):121-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493891IEEE : کپی

تاج آبادی پور، ا.، حسینی، س.، 1398. تعیین شکل های شیمیایی مس و ارتباط آن ها با پاسخ های نهال های پسته و ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی رفسنجان. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 9(2 ), pp.121-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493891. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی