برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  26 , شماره  6 ; از صفحه 483 تا صفحه 494 .
 
عنوان مقاله: 

اثر 6 هفته تمرين استقامتي بر فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز بافت هيپوکمپ موش هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت تجربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران، کدپستي: 6135783151
 
چکیده: 
مقدمه: شواهد علمي حاکي ازنقش برجسته استرس اکسايشي درديابت و توسعه عوارض ناشي ازآن است وپيش­ آماده­ سازي بافعاليت ورزشي هوازي همراه باافزايش قدرت آنتي­ اکسيداني سلول­ هاي عصبي، مي تواند موجب کاهش استرس اکسيداتيو وافزايش مقاومت نورون­ هاي ناحيه هيپوکمپ گردد. از اين­ روهدف ازمطالعه حاضر، بررسي اثر 6هفته تمرين استقامتي برفعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز بافت هيپوکمپ موش هاي صحرايي نرمبتلا به ديابت تجربي بود. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 24 سر موش صحرايي نر (4/9± 245 گرم) بالغ با 10هفته سن به 4 گروه 6 تايي تقسيم شدند. موش­ هاي گروه­ هاي ديابتي ازطريق تزريق درون صفاقي استرپتوزوتوسين ديابتي شدند. برنامه تمريني شامل 6هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط بود. در پايان 6 هفته برنامه، 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين نمونه هاي بافت هيپوکمپ استخراج گرديد. براي مقايسه بين گروهي از آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده و سپس در صورت معناداري، ازآزمون تعقيبي شفه براي بيان اختلاف معنادار بين گروه­ ها استفاده گرديد. سطح معناداري 05/0P≤ درنظر گرفته شد. بررسي هاي آماري بااستفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گرفت. نتايج: پس از 6هفته تمرين استقامتي، ميزان سوپراکسيد ديسموتاز در هردو گروه: تمريني سالم وديابتي تمرين افزايش معنادار ودر گروه کنترل ديابتي کاهش معناداري داشت(001/0. (P< ميزان گلوتاتيون پراکسيداز دردو گروه: تمريني سالم و ديابتي تمرين و گروه کنترل سالم تفاوت معناداري در مقايسه با گروه کنترل ديابت داشت (05/0(P≤ ، درحالي که تفاوت بين سه گروه مذکور معنادار نبود (05/0(P≥ . نتيجه گيري: براساس نتايج مي­ توان بيان داشت که احتمالاً تمرين استقامتي مي­ تواند درافزايش دفاع آنتي اکسيداني آنزيمي بافت هيپوکمپ موش­ هاي ديابتي مؤثرباشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمی، م.، و حبیبی، ع.، و خواجه لندی، م. (1397). اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 26(6 ), 483-494. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492663Vancouver : کپی

رمی محمد، حبیبی عبدالحمید، خواجه لندی مژده. اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1397 [cited 2021December09];26(6 ):483-494. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492663IEEE : کپی

رمی، م.، حبیبی، ع.، خواجه لندی، م.، 1397. اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 26(6 ), pp.483-494. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492663. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی