نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1398 , دوره  32 , شماره  120 ; از صفحه 80 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

اضطراب و افسردگي بيمارستاني در سالمندان مبتلا به نارسايي مزمن قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري سلامت جامعه و سالمندي، دانشکده پرستاري مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري هاي مزمن از جمله بيماري هاي عروق کرونر قلب در سالمندان در حال افزايش مي باشد که با عوارض روانشناختي از جمله "اضطراب و افسردگي بيمارستاني" همراه است. هدف مطالعه حاضر تعيين اضطراب و افسردگي بيمارستاني در سالمندان مبتلا به نارسايي مزمن قلبي در مرکز آموزشي درماني فيروزآبادي در سال 1397-1398 بود. روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 250 بيمار سالمند مبتلا به نارسايي مزمن قلبي بستري در مرکز آموزشي درماني فيروزآبادي، به روش نمونه گيري مستمر در سال 1398 انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات جمعيت شناختي، فرم کوتاه شده ي آزمون شناختي و مقياس اضطراب و افسردگي بيمارستاني بود که براي هر نمونه به صورت مصاحبه حضوري توسط پژوهشگر در مدت زمان 15 الي 20 دقيقه تکميل شد. داده ها با آمار توصيفي و آمار استنباطي همچون آزمون تي مستقل و آناليز واريانس در نرم افزار SPSSنسخه 16 در سطح معني داري 05/0 P≤ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد بيشتر (8/64%) سالمندان مورد مطالعه در محدوده سني بين 60 تا 74 سال قرار داشتند و 52 درصد نمونه ها مرد و 48 درصد زن بودند. ميانگين نمره اضطراب 52/1 با انحراف معيار 14/1و افسردگي 18/2 با انحراف معيار51/1 بوده است، که اضطراب و افسردگي بيمارستاني را در سطح نرمال نشان مي دهد اما اضطراب و افسردگي بيمارستاني با متغير جنسيت ارتباط معني دار آماري داشت به طوري که اضطراب و افسردگي در سالمندان زن به طور معني داري بالاتر از سالمندان مرد بود (024/0P=). نتيجه گيري کلي: يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که اضطراب و افسردگي بيمارستاني سالمندان مبتلا به نارسايي مزمن قلبي در سطح پاييني بود. از آنجا که اضطراب و افسردگي سالمندان در سطوح پايين هم مي تواند در تعامل و مشارکت بين بيمار سالمند و مراقبين، خلل وارد نمايد.، در راستاي ارتقاء کيفيت مراقبت هاي پرستاري استاندارد، داده ها و اطلاعات مبتني بر شواهد علمي مي تواند در تدوين برنامه ريزي جهت ايجاد بيمارستان هاي دوستدار سالمند براي مديران و سياست گذاران مراقبتي کاربرد داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرخ نژاد افشار، پ.، و باستانی، ف.، و حقانی، ح.، و ولی پور، ا. (1398). اضطراب و افسردگی بیمارستانی در سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن قلبی. نشریه پرستاری ایران, 32(120 ), 80-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490843Vancouver : کپی

فرخ نژاد افشار پویا، باستانی فریده، حقانی حمید، ولی پور اولدوز. اضطراب و افسردگی بیمارستانی در سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن قلبی. نشریه پرستاری ایران. 1398 [cited 2022August13];32(120 ):80-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490843IEEE : کپی

فرخ نژاد افشار، پ.، باستانی، ف.، حقانی، ح.، ولی پور، ا.، 1398. اضطراب و افسردگی بیمارستانی در سالمندان مبتلا به نارسایی مزمن قلبی. نشریه پرستاری ایران, [online] 32(120 ), pp.80-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490843. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی