برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1398 , دوره  32 , شماره  119 ; از صفحه 48 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

فرهنگ ايمني بيمار در بخش هاي مراقبت ويژه: ديدگاه پرستاران شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري، گروه روانپرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فرهنگ ايمني بيمار، يکي از عناصر کليدي جهت بهبود ايمني بيمار در نظام سلامت و هم چنين، يکي از اجزاي مهم در تأمين کيفيت مراقبت هاي پرستاري است. هدف اين مطالعه تعيين فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه بود. روش بررسي: اين پژوهش توصيفي-مقطعي در سال 1398 انجام شد. حجم نمونه 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي ICU و CCU از چهار بيمارستان آموزشي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و ايران بودند که به شيوه طبقه اي با تخصيص متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، فرم اطلاعات فردي و پرسشنامه روا و پايا شده فرهنگ ايمني بيمار بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تحليل شدند. يافته ها: ميانگين نمره فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران 98/10 ± 33/144 به دست آمد. بيش ترين درصد پاسخ هاي مثبت پرستاران درباره فرهنگ ايمني بيمار، مربوط به بعد پاسخ غيرتنبيهي در قبال رويدادها (5/67 درصد) بود و کم ترين درصد فرهنگ ايمني در بعد عملکرد و انتظارات سوپروايزر/مدير در رابطه با ارتقاي ايمني (28 درصد) بود. 60 درصد از پرستاران نيز اعلام نمودند وقايع اتفاق افتاده در يک سال گذشته را گزارش نکردند. از نظر وضعيت رعايت ايمني بيمار، بيشتر پرستاران (63 درصد)، بيمارستان محل خدمتشان را از نظر رعايت ايمني بيمار در وضعيت قابل قبول توصيف نمودند. از ميان مشخصات فردي، طبق آزمون تي مستقل، متغير جنس با فرهنگ ايمني بيمار ارتباط معني دار آماري داشت (013/0P=). نتيجه گيري کلي: با توجه به نتايح اين مطالعه، به منظور بهبود فرهنگ ايمني بيمار، شناخت جامعي از عملکرد و انتظارات مديران پرستاري در رابطه با ارتقاي ايمني بيمار در بيمارستان ها، ضروري است. به علاوه، پيشنهاد مي گردد مديران پرستاري و مديران بيمارستان ها، عناصر دخيل در فرهنگ ايمني بيمار را شناسايي کرده و جوي حمايتي در سازمان به وجود آورند تا پرستاران خطاهاي خود را گزارش دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلامت، ا.، و محمدعلیها، ژ.، و مردانی حموله، م.، و محمدنژاد، ا.، و حقانی، ش. (1398). فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران. نشریه پرستاری ایران, 32(119 ), 48-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490814Vancouver : کپی

سلامت اکرم، محمدعلیها ژاله، مردانی حموله مرجان، محمدنژاد اسماعیل، حقانی شیما. فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران. نشریه پرستاری ایران. 1398 [cited 2021December06];32(119 ):48-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490814IEEE : کپی

سلامت، ا.، محمدعلیها، ژ.، مردانی حموله، م.، محمدنژاد، ا.، حقانی، ش.، 1398. فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه: دیدگاه پرستاران شهر تهران. نشریه پرستاری ایران, [online] 32(119 ), pp.48-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490814. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی