برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش گردشگري خلاق در توسعه پايدار مناطق روستايي (مطالعه موردي روستاهاي تاريخي-فرهنگي شمال غرب کشور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، زنجان، ايران
 
چکیده: 
1. مقدمه گردشگري در حال حاضر با عبور از نسل اول (گردشگري سواحل) و نسل دوم (گردشگري تاريخي-فرهنگي) به نسل سوم خود يعني گردشگري خلاق رسيده است. در اين شرايط جديد تنها دارا بودن پتانسيل هاي گردشگري براي بهره مندي از صنعت گردشگري کافي نيست. همان طور که ايران با وجود پتانسيل هاي کافي، توانايي رقابت موثر در بازار گردشگري عصر حاضر را به علل مختلف از جمله کمبود زير ساخت هاي لازم، ندارد. لذا با توجه به تنوع فرهنگي و غناي آثار هنري و صنايع دستي موجود در کشور که بهترين پشتوانه براي توسعه گردشگري خلاق هستند و تقريبا به صورت رايگان و بدون سرمايه گذاري کلان براي نسل حاضر به ارث رسيده اند، مي توان گردشگري خلاق را مطلوب ترين نوع گردشگري براي کشور ايران دانست. همچنين مناطق روستايي کشور نيز به علت فقر و کمبود امکانات و عدم امکان سرمايه گذاري کلان جهت ايجاد زير ساختهاي گردشگري، همواره در جذب گردشگر به ويژه گردشگران خارجي با مشکل مواجه بوده است. لذا پژوهش حاضر در پي راهي براي رونق گردشگري در مناطق روستايي جهت رسيدن به توسعه پايدار است و براي نيل به اين هدف گردشگري خلاق در مناطق روستايي را مورد بررسي قرار داده است. 2. مباني نظري تحقيق گردشگري خلاق به عنوان موضوع الحاقي به گردشگري فرهنگي اقامه شده و به عنوان افزوده و پادزهر در اشکال مختلف گردشگري فرهنگي و براي جلوگيري از تکرار زنجيره هاي فرهنگي پيشنهاد شده است. اين مفهوم توسط يونسکو (2006) اين گونه تعريف شده است: «گردشگري خلاق يعني سفر به سوي تجربه هاي اصيل و جالب توجه و آموختن هنر، آشنايي با ميراث يا ويژگي خاص يک محل و نيز برقراري ارتباط ميان گردشگران و اهالي آن منطقه که پديد آورندگان آن فرهنگ زيستي هستند». در ارتباط با نقش گردشگري خلاق در توسعه مقاصد گردشگري مي توان چنين اظهار نظر کرد که، هر مقصد گردشگري در تلاش براي سازگاري با تقاضاهاي جديد بازار گردشگري بوده و از طريق توسعه محصولات نوآورانه به دوام خود ادامه مي دهد. در واقع خلاقيت به دليل اينکه شامل افزودن چيزي جديد به محصولات موجود گردشگري است، مي تواند به عنوان منبع اساسي نوآوري مطرح باشد. يک مقصد خلاق قادر به توليد سود از نوآوري، فرهنگ، پژوهش و توليد هنري و در نتيجه تقويت سرمايه هويتي خود است. انگيزه اصلي براي سفر به مقاصد خاص، اغلب عرضه خلاق نيست، بلکه تمايل به کشف مقاصد از طريق برنامه هاي خلاق به عنوان بخشي از عرضه مازاد است. 3. روش تحقيق تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش، به صورت توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي جمع آوري اطلاعات از روش کتابخانه و ميداني(پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است. پرسشنامه تحقيق به صورت پنج گزينه اي طيف ليکرد بوده و روايي آن از طريق خبرگان و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ، به ميزان 856/0 تاييد شد. به منظور عملياتي کردن تحقيق حاضر شش روستاي تاريخي – فرهنگي واقع در شمال غرب کشور(روستاهاي کندوان، اورامان تخت، ورکانه، انبوه، شيت و درسجين) به عنوان جامعه آماري انتخاب شده اند. طبق سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1390 جامعه آماري حاضر داراي 1693 خانوار و 6011 نفر جمعيت است. براي تعيين حجم نمونه در بين کل خانوارها از فرمول کوکران استفاده شده است و از بين 1693 خانوار 313 خانوار به عنوان نمونه برآورد گرديد. به منظور تجريه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري (t تک نمونه اي، رگرسيون چند متغيره (تحليل مسير) و کروسکال واليس) استفاده شده است. 4. يافته هاي تحقيق نتايج آمار توصيفي نشان مي دهد که 45 درصد از پاسخگويان داراي سن 30-20 سال بوده و 4/30 درصد جامعه نمونه داراي تحصيلات مقطع راهنمايي و 5/80 درصد آنان مرد بوده و همچنين 9/39 درصد افراد نمونه داراي شغل آزاد بوده و 1/75 درصد آنان متاهل مي باشند. همچنين 6/94 درصد جامعه نمونه سابقه سکونتي بيش از 5 سال در روستا را دارند. با استفاده از آزمونt تک نمونه اي با در نظر گرفتن مطلوبيت عددي 3 نشانگر آن است که ميانگين عددي محاسبه شده براي همه شاخص هاي خلاقيت در گردشگري روستايي به استثناي مولفه ريسک پذيري بالاتر از ميانگين عددي مورد نظر بوده است. بررسي مدل برازش رگريسيون نشان مي دهد که حدود 83/0 از تاثير مثبت گردشگري در توسعه پايدار روستايي، متاثر از خلاقيت در گردشگري روستايي در محدوده مورد مطالعه، بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحليل مسير، شاخص مشارکت با 671/0 به عنوان موثرترين مولفه بوده است و در مقابل شاخص ريسک پذيري (178/0) کمترين اثر را در توسعه پايدار روستايي از طريق گردشگري در روستاهاي مورد نظر داشته است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از آزمون کروسکال واليس، از نظر ميانگين گردشگري خلاق، روستاي کندوان (65/257) رتبه اول و روستاي ورکانه (71/41) رتبه ششم را دارا است. 5. بحث و نتيجه گيري نتايج بررسي مطالعات ميداني از طريق مشاهدات محقق در رابطه با گردشگري خلاق در روستاهاي تاريخي-فرهنگي شمال غرب کشور نشان مي دهد که اين روستاها به علت توسعه مناسب زيرساخت هاي گردشگري و مطرح شدن روستاها به عنوان يک برند و مقصد گردشگري و همچنين برخورداري از منابع خلاق، وضعيت مطلوبي از نظر گردشگري خلاق روستايي دارند. از سوي ديگر بر اساس تحليل هاي آماري صورت گرفته نيز روستاهاي مورد مطالعه از وضعيت مطلوبي از نظر گردشگري خلاق قرار دارند. همچنين با توجه به وضعيت توسعه پايدار روستايي در نتيجه گسترش گردشگري خلاق، بررسي مدل برازش رگريسيون نشان مي دهد که حدود 83/0 از تاثير مثبت گردشگري در توسعه پايدار روستايي، متاثر از خلاقيت در گردشگري روستايي در محدوده مورد مطالعه، بوده است. بنابر اين در روستاهاي هدف، گسترش خلاقيت در گردشگري به عنوان يک عامل اساسي در بهبود شاخص هاي توسعه پايدار روستايي بوده است. ولي ميزان گسترش گردشگري در اين روستاها به يک اندازه نبوده و با همديگر تفاوت دارد و در نتيجه توسعه ناشي از آن نيز در سطوح متفاوتي قرار مي گيرد. به طوري که نتايج آزمون کروسکال واليس نشان مي دهد، از نظر ميانگين گردشگري خلاق، روستاي کندوان (65/257) رتبه اول و روستاي ورکانه (71/41) رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عینالی، ج.، و محمدی یگانه، ب.، و قاسملو، ح. (1398). نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی-فرهنگی شمال غرب کشور). پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), 8(2 (25 پیاپی) ), 19-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488373Vancouver : کپی

عینالی جمشید، محمدی یگانه بهروز، قاسملو حسن. نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی-فرهنگی شمال غرب کشور). پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING). 1398 [cited 2021October24];8(2 (25 پیاپی) ):19-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488373IEEE : کپی

عینالی، ج.، محمدی یگانه، ب.، قاسملو، ح.، 1398. نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی-فرهنگی شمال غرب کشور). پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), [online] 8(2 (25 پیاپی) ), pp.19-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488373. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 433 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی