برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش پايداري نظام بهره برداري تعاوني هاي توليد روستايي و ارائه راهبردهاي موثر بر دستيابي به آن در استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
1. مقدمه از آن جا که پايداري در کشاورزي خود تابعي از عوامل اکولوژيکي و اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي است، از اين رو تغييرات آن در ساختارهاي کشاورزي نيز تاثيرگذار خواهد بود. روند رو به رشد تقطيع اراضي به قطعات کوچک در نتيجه قانون ارث، کاهش بهره وري اراضي، آب، نيروي انساني و سرمايه در بخش کشاورزي که از پيامد هاي منفي اصلاحات اراضي دهه ي 1340 بوده، راهبرد ايجاد تعاوني هاي توليد روستايي در دستور کار دولت بود. رسالت اصلي تعاوني هاي توليد روستايي جلوگيري از مهاجرت بي-رويه روستائيان به شهرها و برقراري توازن بين توسعه مناطق روستايي و شهري و استفاده بهينه از منابع آب و خاک تعريف شده است. در حال حاضر در استان اصفهان در حال حاضر، 55 تعاوني توليد روستايي در13 شهرستان اين استان فعاليت مي کنند که بطور عمده در دو دهه اخير تاسيس شده اند. از مجموع تعاوني هاي توليد کشور 13 درصد کشاورزان عضو تعاوني ها هستند و 8 درصد اراضي در کشور و 28 درصد در استان اصفهان تحت پوشش تعاوني هاي توليد کشور در اين استان قرار دارند. لذا هدف اصلي اين تحقيق سنجش پايداري نظام بهره برداري تعاوني توليد روستايي و تحليل استراتژيک عوامل موثر بر دستيابي تعاوني به توسعه پايدار در استان اصفهان است. 2. مباني نظري تحقيق يک جامعه در صورتي پايدار است که در آن هم شرايط انساني و هم وضعيت اکوسيستم رضايت بخش يا در حال بهبود باشد. بر اساس اين تعريف يک نظام بهره برداري هنگامي پايدار است که کشاورزان و اعضاي آن نظام به شکلي از محيط زيست استفاده کنند که ضمن استفاده از ظرفيت مناسب توليد، آسيب کمتري به محيط زيست وارد نمايد. از مهم ترين اجزاء هر نظام بهره برداري، شيوه و روش توليد محصول مي باشد که تحت عنوان کشاورزي پايدار قلمداد مي شود. پايداري اقتصادي بر حفظ يا ارتقاي شرايط اقتصادي تاکيد دارد. . پايداري اجتماعي نظام بهره برداري بيان گر استقلال، برابري و بهبود شرايط زندگي کشاورزان هر نظام بهره برداري مي-باشد. دستيابي به اين هدف مستلزم سرمايه اجتماعي، گسترش مشارکت، کمک به فقرزدايي، توانمندسازي و بهبود کيفيت زندگي است. مهم ترين بعد پايداري بر اساس اهداف کميسيون برانتلند بعد زيست محيطي مي باشد. اين بدان علت است که پارادايم توسعه پايدار في نفسه در حمايت از محيط زيست شکل گرفت. اين مفهوم از نظر به معناي سازگاري يا سلامت اکولوژيک است. پژوهش گران سعي در معرفي مدل هاي اثر بخش به منظور سنجش پايداري نمودند. به طور کلي روش جامع و مانعي در خصوص سنجش پايداري کليه سيستم ها وجود ندارد اما تکنيکي که در بين کليه روش ها مشترک است به کارگيري شاخص هاي پايداري مي باشد. . از اين رو يک ارزيابي همه جانبه پايداري، بايد ابعاد زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي آن را در نظر بگيرد. سنجش پايداري شامل تعيين نگرش هاي مهم و يافتن يک استاندارد يگانه براي رفاه است که مي تواند آن ها را به درون يک مقياس پايداري ترکيبي هدايت نمايد. محققان بسياري در سنجش پايداري نظام هاي بهره برداري از مولفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به صورت هم زمان بهره برده اند. 3. روش تحقيق پژوهش حاضر از جمله پژوهش هاي ترکيبي( کمي و کيفي) به شمار مي رود. بر اساس هدف، جز تحقيقات کاربردي، بر اساس نحوه گردآوري داده ها (طرح تحقيق )، توصيفي ( غير آزمايشي) و از دسته ي تحقيقات پيمايشي مي باشد. اطلاعات مورد نياز اين پژوهش به صورت اسنادي و ميداني جمع آوري گرديد. به منظور بررسي وضعيت پايداري عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي موثر بر پايداري نظام بهره برداري شاخص کلي پايداري ساخته مي شود. در اين تحقيق براي تحليل اطلاعات گرآوري شده از روش آنتروپي شانون استفاده شد. از روش ترکيبي، تحليل محتواي کيفي و فن SWOT راهبردي جهت تدوين راهبرد موثر بر دستيابي تعاوني-هاي توليد روستايي به پايداري استفاده شد. قلمرو جغرافيايي اين تحقيق استان اصفهان بوده و جامعه آماري شامل 28 شرکت تعاوني توليد روستايي فعال مي باشد. 4. يافته هاي تحقيق نتايج بدست آمده نشان مي دهد. همنين در اين مطالعه مشخص گرديد عوامل موثر بر پايداري شرکت هاي تعاوني، تحت تاثير عوامل دروني و بيروني (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها) مختلفي قرار دارد. نتايج نشان داد که5 طبقه به عنوان نقاط قوت، 5 طبقه به عنوان نقاط ضعف، 4 طبقه به عنوان فرصت و 4 طبقه به عنوان تهديد مشخص گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده از رتبه-بندي نقاط قوت، مشارکت اجتماعي و همفکري اعضاي تعاوني به عنوان اولويت اول شناخته شد. در کنار جنبه هاي مثبت درون سازماني که باعث پايداري مي شوند، برخي جنبه هاي دروني منفي هم وجود دارد. عدم آگاهي و شناخت اعضا از شرکت است علاوه بر عوامل دروني مثبت و منفي يک دسته عوامل بيروني مثبت و منفي نيز وجود دارد که در اين پژوهش اين دسته عوامل شناسايي و رتبه بندي شده اند. اعطاي کمک بلاعوض دولت به عنوان مهم ترين فرصت بيروني شناخته شدند. همچنين کاهش کمک دولت به شرکت در سنوات اخير به عنوان مهم ترين تهديدهاي بيروني شناخته شدند. 5. بحث و نتيجه گيري در نظام بهره برداري تعاوني توليد، 12 شرکت در وضعيت ناپايدار، 8 تعاوني در وضعيت نيمه پايدار و 8 شرکت باقيمانده در وضعيت پايدار قرار دارند. اين تعاوني ها، از بعد اقتصادي در وضعيت ناپايدار، اجتماعي در وضعيت نيمه پايدار و زيست محيطي در وضعيت ناپايدار قرار دارد با توجه به نتايج اين تحقيق، راهبردهاي چهارگانه راهبرد توسعه اي، راهبرد رقابتي، راهبرد بازنگري و راهبرد تدافعي جهت ارتقاي سطح پايداري شرکت ها شناسايي شده است. لذا افزايش مشارکت اجتماعي اعضا از طريق توانمندسازي سرمايه هاي انساني مي تواند بسترساز مشارکت اقتصادي اعضا جهت تامين نقدينگي شرکت به منظور کاهش وابستگي به دولت گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نکوئی نائینی، س.، و قنبری، ی.، و برقی، ح. (1397). سنجش پایداری نظام بهره برداری تعاونی های تولید روستایی و ارائه راهبردهای موثر بر دستیابی به آن در استان اصفهان. پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), 8(1 (پیاپی 24) ), 111-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488353Vancouver : کپی

نکوئی نائینی سیدعلی، قنبری یوسف، برقی حمید. سنجش پایداری نظام بهره برداری تعاونی های تولید روستایی و ارائه راهبردهای موثر بر دستیابی به آن در استان اصفهان. پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING). 1397 [cited 2021September19];8(1 (پیاپی 24) ):111-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488353IEEE : کپی

نکوئی نائینی، س.، قنبری، ی.، برقی، ح.، 1397. سنجش پایداری نظام بهره برداری تعاونی های تولید روستایی و ارائه راهبردهای موثر بر دستیابی به آن در استان اصفهان. پژوهش و برنامه ریزی روستایی (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), [online] 8(1 (پیاپی 24) ), pp.111-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488353. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی