برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 153 تا صفحه 163 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني سرزندگي تحصيلي و خودکارآمدي بر اساس يادگيري خود راهبر دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
يادگيري خود راهبر از عوامل مؤثر بر سرزندگي تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان مي باشد. اين پژوهش با هدف پيش بيني پذيري سرزندگي تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان بر اساس يادگيري خود راهبر در دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام پذيرفت. پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري، دانشجويان پزشکي دانشکده پزشکي ساري به تعداد 1235 نفر بودند. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و براي تعيين حجم نمونه از جدول کرجسي و مورگان استفاده شد که 297 نفر در اين پژوهش شرکت داشتند، جهت گردآوري اطلاعات از سه پرسش نامه يادگيري خود راهبر، سرزندگي تحصيلي و خودکارآمدي استفاده شد. روايي محتوي پرسش نامه با نظر خبرگان و پايايي آن با آلفاي کرونباخ، 91/0 براي يادگيري خود راهبر، 89/0 سرزندگي تحصيلي، 87/0 خودکارآمدي محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي و رگرسيون چند گانه و نرم افزارSPSS18 مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين يادگيري خود راهبر(555/0) و مؤلفه هاي آن خود کنترلي(611/0)، خود مديريتي(540/0) و رغبت براي يادگيري(477/0) با سرزندگي تحصيلي رابطه وجود دارد. بين يادگيري خود راهبر(71/0) و مؤلفه هاي آن(خود کنترلي(741/0)، خود مديريتي(640/0) و رغبت براي يادگيري(547/0) با خودکارآمدي دانشجويان پزشکي دانشکده پزشکي ساري رابطه(71/0) وجود دارد. مؤلفه هاي يادگيري خود راهبر پيش بيني کننده هاي معني داري, P<0/05)45/36F= ( براي سرزندگي تحصيلي و هم چنين پيش بيني کنندگي معني داري, P<0/05)09/25 F= (براي خودکارآمدي دانشجويان بودند. نتايج پژوهش حاکي از اهميت نقش يادگيري خود راهبر در ارتقاي سرزندگي تحصيلي و خودکارآمدي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مازندران بوده و توصيه مي گردد کارگاه هايي براي افزايش يادگيري خود راهبر دانشجويان برگزار گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنجبر، م.، و محمدعلیزاده، پ.، و صادقی، ف.، و رضوی پور، م.، و یاسری فر، ع.، و عمویی، ف. (1398). پیش بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 10(3 ), 153-163. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485334Vancouver : کپی

رنجبر منصور، محمدعلیزاده پژمان، صادقی فروزان، رضوی پور مهران، یاسری فر علی، عمویی فتانه. پیش بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1398 [cited 2021October18];10(3 ):153-163. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485334IEEE : کپی

رنجبر، م.، محمدعلیزاده، پ.، صادقی، ف.، رضوی پور، م.، یاسری فر، ع.، عمویی، ف.، 1398. پیش بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 10(3 ), pp.153-163. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485334. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی