برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 165 تا صفحه 175 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل ادغام شده رفتاري در تعيين رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان در مادران داراي کودک 6-4 ساله شهر بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: مادران، کليد اصلي ارتقاي بهداشت دهان و دندان کودکان هستند و باورهاي آنان در اين زمينه بر نحوه مراقبت هاي دهاني کودکان بسيار تأثيرگذار است. هدف اين مطالعه، بررسي وضعيت آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در خصوص رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان در کودکان 6-4 ساله بر اساس مدل ادغام شده رفتاري بود. روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي-تحليلي به صورت مقطعي، بر روي 275 مادر داراي کودک 6-4 ساله مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بيرجند در سال 1397 انجام گرديد. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي چندمرحله اي تصادفي شده بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سازه هاي مدل ادغام شده رفتاري بود که روايي و پايايي آن بررسي و تأييد شد (آلفاي کرونباخ 0/90). داده ها توسط نرم افزار SPSS (ويرايش 19) و با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه، تست تعقيبي توکي، رگرسيون خطي و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين نمره آگاهي مادران 2/48± 5/03 و ميانگين نمره عملکرد 2/11± 2/64 بود. بين نمره عملکرد با ميانگين نمرات سازه هاي مختلف مدل ادغام شده رفتاري، همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت (0/001P<). تحليل رگرسيون نشان داد متغيرهاي آگاهي و کنترل رفتاري، متغيرهاي تأثيرگذار بر انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان بودند. نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، سازه هاي آگاهي و کنترل رفتاري، پيش بيني کننده رفتارهاي پيشگيري کننده از پوسيدگي دندان بودند. پيشنهاد مي گردد از اين مدل براي بررسي ساير رفتارهاي بهداشتي نيز استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گندمی، م.، و شریف زاده، غ.، و اکبری، ن.، و گندمی، ن.، و دلپسند، م.، و نوروزی، ا. (1398). کاربرد مدل ادغام شده رفتاری در تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران دارای کودک 6-4 ساله شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 26(2 ), 165-175. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481521Vancouver : کپی

گندمی مریم، شریف زاده غلامرضا، اکبری نرجس، گندمی نرگس، دلپسند مسعود، نوروزی انسیه. کاربرد مدل ادغام شده رفتاری در تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران دارای کودک 6-4 ساله شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1398 [cited 2021July27];26(2 ):165-175. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481521IEEE : کپی

گندمی، م.، شریف زاده، غ.، اکبری، ن.، گندمی، ن.، دلپسند، م.، نوروزی، ا.، 1398. کاربرد مدل ادغام شده رفتاری در تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران دارای کودک 6-4 ساله شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 26(2 ), pp.165-175. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=481521. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی