نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرگذاري شاخص ها و زمينه هاي مساعد کارآفريني روستايي در توسعه بهينه کارآفريني روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان اردبيل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 
چکیده: 
در جهان پيچيده و متحول امروز تحولات اساسي وقوع يافته در قالب انقلاب کارآفريني، تاثير عمده اي در ميزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفريني هسته برنامه توسعه بسياري از کشورها مي باشد. ايجاد کسب و کار و خود اشتغالي در روستاها يکي از موضوع هاي مهم در کشور بوده و توجه به کارآفريني روستايي با نگرشي به مشکلات موجود در اين نواحي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در اين راستا شناسايي عوامل تاثيرگذار بر بهبود شرايط کارآفريني و زمينه هاي مساعد کارآفريني روستايي در مناطق روستايي امري ضروري مي-باشد. شيوه جمع آوري اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه اي و ميداني و نوع تحقيق توصيفي-تحليلي بوده است. براي تعيين تعداد نمونه آماري مورد بررسي از مدل کوکران استفاده شد و 400 نمونه (سرپرست خانوار)، براي نمونه از جمعيت روستايي شهرستان اردبيل (جمعيت 79212 نفر (20890 خانوار)) انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه و ضريب Beta به بررسي عوامل موثر بر کارآفريني روستايي (عوامل اقتصادي، اجتماعي، زيرساختي و فردي) و ميزان تاثير گذاري آن بر کارآفريني روستايي و شناسايي زمينه هاي مساعد کارآفريني روستايي (آزمون فريدمن و مدل Rank) در محدوده روستاهاي شهرستان اردبيل اقدام شد. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان مي دهد متغيرهاي اقتصادي با ضريب رگرسيوني (489/0)، زيرساختي با ضريب (397/0)، اجتماعي با ضريب (310/0) و متغير فردي با ضريب (294/0) به ترتيب بالاترين تاثير رگرسيوني را روي متغير توسعه کارآفريني روستايي داشته اند؛ يعني به ازاي افزايش يک انحراف استاندارد در متغير اقتصادي ميزان توسعه کارآفريني روستايي در شهرستان اردبيل به ميزان 489/0 انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت. نتايج مدل فريدمن (مدل Rank) براي ارزيابي زمينه هاي مساعد کارآفريني روستايي نشان مي دهد که زمينه کشاورزي با ميانگين (73/3) مساعدترين زمينه توسعه کارآفريني روستايي و زمينه گردشگري با ميانگين (67/1) کمترين مساعدت براي توسعه کارآفريني روستايي را در محدوده مورد مطالعه نشان مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایمانی، ب.، و ناصری منش، ع.، و آرامی، ا. (1397). ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), 13(4 (پیاپی 45) ), 1043-1055. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480658Vancouver : کپی

ایمانی بهرام، ناصری منش علی، آرامی ابراهیم. ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی). 1397 [cited 2022May24];13(4 (پیاپی 45) ):1043-1055. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480658IEEE : کپی

ایمانی، ب.، ناصری منش، ع.، آرامی، ا.، 1397. ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), [online] 13(4 (پیاپی 45) ), pp.1043-1055. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480658. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی