برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  11 , شماره  32 ; از صفحه 54 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نياز هاي برنامه ي آموزشي پزشکان عمومي براي پاسخگو يي اجتماعي بر اساس مدل معادلات ساختاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پاسخ گو يي اجتماعي در آموزش پزشکي به معناي خواستن و توانايي تطابق با نيازهاي بيماران و سيستم مراقبت از بيمار به صورت ملي و جهاني است. سرعت تغييرات در نظام سلامت و نيازهاي جامعه، بازنگري در آموزش پزشکي، به نحوي که پزشکاني متناسب و آماده رويارويي با مشکلات قرن بيست و يکم تربيت کند، ضروري مي نمايد. از اين رو هدفپژوهش حاضر بررسي نيازهاي آموزشي پزشکان عمومي براي پاسخگويي اجتماعي مي باشد. روش بررسي: روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه ي گردآوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري شامل صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکي مشهد، اساتيد دانشکده ي پزشکي، و پزشکان شاغل در سيستم بهداشتي درماني بودند. با توجه به اهداف تحقيق از روش نمونه گيري، غير تصادفي مبتني بر هدف بود. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي محتوايي و تحليل عاملي تاييد و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ 85/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos تحليل شدند. يافته ها: يافته ها نشان داد بين مولفه ي باليني و مولفه ي پژوهش رابطه وجود دارد. بين مولفه ي آموزشي و مولفه ي باليني رابطه وجود دارد. بين مولفه ي حمايتي و مولفه ي آموزشي رابطه وجود دارد. بين مولفه ي حمايتي و مولفه ي باليني رابطه وجود دارد ولي بين مولفه ي آموزش و مولفه ي پژوهش و همچنين بين مولفه ي حمايتي و مولفه ي پژوهش رابطه معناداري يافت نشد. در نهايت اين که بين پاسخگويي اجتماعي و حوزه هاي آموزشي، باليني و پژوهشي رابطه ي معناداري وجود دارد. نتيجه گيري: نتايج تحقيق بيان گر اهميت پرداختن به پاسخگويي اجتماعي در برنامه هاي آموزشي پزشکان عمومي بر اساس مدل CARE به عنوان يک ابزار راهنما براي اجراي برنامه پاسخ گويي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ش.، و ظهورپرونده، و. (1397). بررسی نیاز های برنامه ی آموزشی پزشکان عمومی برای پاسخگو یی اجتماعی بر اساس مدل معادلات ساختاری. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 11(32 ), 54-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480351Vancouver : کپی

کریمی شهلا، ظهورپرونده وجیهه. بررسی نیاز های برنامه ی آموزشی پزشکان عمومی برای پاسخگو یی اجتماعی بر اساس مدل معادلات ساختاری. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1397 [cited 2021July29];11(32 ):54-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480351IEEE : کپی

کریمی، ش.، ظهورپرونده، و.، 1397. بررسی نیاز های برنامه ی آموزشی پزشکان عمومی برای پاسخگو یی اجتماعی بر اساس مدل معادلات ساختاری. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(32 ), pp.54-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480351. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی