نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  33 , شماره  1 الف ; از صفحه 25 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين حد بحراني فسفر خاک براي لوبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 
چکیده: 
آزمون خاک نقش بسيار مهمي در مديريت عناصر غذايي در فرايند توليد محصولات کشاورزي دارد. تفسير نتايج آزمون خاک نيازمند تعيين حدود بحراني عناصر غذايي در خاک هاي يک منطقه بوده و براي مناطق کشاورزي ديگر قابل استفاده نيست يا از دقت پائيني برخوردار است، لذا حد بحراني بايستي در شرايط خاک هاي منطقه موردنظر تعيين و منظور شود تا آزمون خاک براي هر عنصر بتواند مبناي توصيه کودي قرار گيرد. لوبيا (. Phaseolus vulgaris L) با دارا بودن پروتئين بالا از محصولات مهم کشاورزي است که در استان مرکزي کشت مي شود. با توجه به ضرورت تعيين معيار منطقه اي حد بحراني، براي تفسير نتايج آزمون فسفر در خاک هاي تحت کشت لوبيا و کمبود اطلاعات در اين زمينه در استان مرکزي، اين تحقيق انجام شد. 23 نمونه خاک سطحي(30-0سانتيمتر) با دامنه وسيع ازنظر غلظت فسفر قابل استفاده و همچنين خصوصيات فيزيکي و شيميايي از ميان تعدادي از خاک هاي نمونه برداري شده مزارع استان انتخاب و پس از آماده سازي در گلخانه، لوبيا در آن ها کشت گرديد. براي بررسي واکنش گياه لوبيا نسبت به مصرف کود فسفر از دو سطح صفر و 50 ميلي گرم فسفر خالص در کيلوگرم خاک از منبع پتاسيم هيدروژن مونو فسفات در اين آزمايش استفاده گرديد. آزمايش گلخانه اي در قالب طرح کاملاً تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. پس از اتمام دوره رويشي، گياهان برداشت شد و پاسخ هاي گياهي شامل، وزن ماده خشک، غلظت و جذب کل فسفر و رشد نسبي تعيين شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثرات اصلي و بر همکنش خاک و کود فسفر، در سطح احتمال يک درصد بر روي وزن ماده خشک، غلظت و جذب کل فسفر معني دار بود. نتايج مقايسه ميانگين مصرف کود اثر معني داري بر پاسخ هاي گياهي نشان داد. با استفاده از روش تصويري کيت و نلسون حد بحراني فسفر (با روش اولسن) 13 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک به دست آمد. وزن ماده خشک با مقدار فسفر قابل استفاده و کربن آلي خاک همبستگي مثبت و معني داري داشت. جذب کل فسفر گياه با فسفر قابل استفاده (**554/0 r =)، قابليت هدايت الکتريکي (*505/0r =)، شن (*413/0 r =) و کربن آلي خاک (*620/0 r =) همبستگي مثبت و معني دار و با رس همبستگي منفي و معني داري (*448/0-r =) داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خودشناس، م.، و قدبیک لو، ج.، و دادیور، م. (1398). تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), 33(1 الف ), 25-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479510Vancouver : کپی

خودشناس محمدعلی، قدبیک لو جواد، دادیور مسعود. تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب). 1398 [cited 2022August11];33(1 الف ):25-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479510IEEE : کپی

خودشناس، م.، قدبیک لو، ج.، دادیور، م.، 1398. تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا. پژوهش های خاک (علوم خاک و آب), [online] 33(1 الف ), pp.25-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=479510. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 290 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی