نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1397 , دوره  31 , شماره  116 ; از صفحه 61 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

سالمندي موفق در بعد رضايت از زندگي و درک از سالمندي در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری سلامت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف يکي از موثرترين راهبردهاي ارتقاء سلامت در سالمندان، رسيدن به اهداف "سالمندي موفق" است. مفهوم "سالمندي موفق و سالم" مولفه هاي مهمي نظير رضايت از زندگي، ادراک مثبت از تغييرات دوران سالمندي، طول عمر، فقدان ناتواني و استقلال در زندگي را شامل مي شود. هدف اين مطالعه تعيين وضعيت سالمندي موفق در بعد رضايت از زندگي و درک از سالمندي در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران مي باشد. روش بررسي پژوهش حاضر يک مطالعه ي مقطعي-توصيفي مي باشد. نمونه هاي پژوهش شامل 200 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال 1396 بودند که بر اساس معيارهاي ورود و به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر فرم کوتاه آزمون شناختي AMT، فرم مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه رضايت از زندگي LSI-Z و پرسشنامه درک از سالمندي B_APQ بود. اطلاعات با آزمون هاي آماري تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 20 و به روش آمار توصيفي و استنباطي در سطح معني داري P≤ 0. 05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها ميانگين رضايت از زندگي سالمندان مورد پژوهش 2/2 ± 2/15 بود که حاکي از رضايت بالا از زندگي است. رضايت از زندگي با سن، جنس، تحصيلات، وضعيت اقتصادي، اشتغال، تاهل، ترکيب زندگي، استقلال در امور روزانه زندگي و وضعيت سلامتي و روانشناختي ارتباط آماري معني داري داشت. ميانگين ادراک از سالمندي در سالمندان مورد پژوهش 9/3 ± 08/53 بود. ادراک از سالمندي با سن، وضعيت تاهل، تحصيلات، وضعيت زندگي، وضعيت اقتصادي، وضعيت سلامتي و استقلال در امور روزانه ي زندگي ارتباط آماري معني داري داشت (05/0>P). بحث و نتيجه گيري با توجه به اين که بيشتر نمونه هاي پژوهش حاضر از ميان سالمندان جوان (60-75 سال) برگزيده شده بودند و درصد قابل توجهي از شرکت کنندگان از زندگي رضايت داشته و درک مثبت و مطلوبي از سالمندي خود داشتند، به نظر مي رسد اين امر با راهبردهاي مديريت زندگي به صورت مثبت به همراه سبک زندگي سالم ارتباط داشته و در راستاي سالمندي سالم و موفق، شعار افزودن زندگي به تعداد سال ها و نه فقط افزودن تعداد سال ها به زندگي مورد تاکيد قرار مي گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابوالحسنی، ف.، و باستانی، ف. (1397). سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران. نشریه پرستاری ایران, 31(116 ), 61-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478870Vancouver : کپی

ابوالحسنی فرشته، باستانی فریده. سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران. نشریه پرستاری ایران. 1397 [cited 2022May23];31(116 ):61-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478870IEEE : کپی

ابوالحسنی، ف.، باستانی، ف.، 1397. سالمندی موفق در بعد رضایت از زندگی و درک از سالمندی در سالمندان مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران. نشریه پرستاری ایران, [online] 31(116 ), pp.61-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 274 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی