برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  31 , شماره  2 ; از صفحه 91 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين خستگي، استرس و عملکرد شغلي با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي در دانش آموختگان ساخت پروتزهاي دنداني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ساخت پروتزهاي دنداني کاري حساس و دقيق است و نياز به دستاني توانمند و ماهر دارد که متخصصان اين حرفه در طول دوره کاري خود ممکن است دچار آثار زيان بار شغلي مانند استرس يا خستگي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي فاکتورهاي خستگي، استرس و عملکرد شغلي و ارتباط آن ها با برخي متغيرهاي جمعيت شناختي در اين جامعه بود. روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت توصيفي-تحليلي و در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد مطالعه گروهي از دانش آموختگان ساخت پروتزهاي دنداني کل کشور بودند که در يک همايش سراسري در تهران شرکت کرده بودند و نمونه گيري از آن ها نيز به صورت سرشماري انجام شد. دو پرسشنامه استاندارد با موضوع خستگي و استرس شغلي بين100 نفر از زنان و مردان شاغل در اين رشته توزيع گرديد. جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با کاربرد آماره هاي توصيفي، آزمون همبستگي پيرسون، آزمون تحليل واريانس يک طرفه و t مستقل تحليل شد. يافته ها: از 100 نفر نمونه مورد پژوهش، تعداد 16 نفر زن و 84 نفر مرد با ميانگين و انحراف معيار سني 90/7± 71/34 و ميانگين سابقه کار 01/9± 82/10 سال بودند. همچنين82 درصد افراد مورد مطالعه متأهل و 42 درصد سيگاري بودند. طبق نتايج 100 درصد افرد داراي استرس متوسط تا شديد بودند. نمرات استرس و خستگي در افراد متأهل نسبت به افراد مجرد بيشتر بود و بين پارامتر استعمال سيگار و خستگي و استرس رابطه معني داري مشاهده شد (05/0P<). نتيجه گيري: از آنجا که تمام افراد در اين مطالعه داراي استرس متوسط تا شديد بودند، پيشنهاد مي شود که شناخت منابع استرس و راهکارهاي رويارويي با آن مي تواند به کاهش خستگي و افزايش عملکرد شغلي در اين کارکنان کمک نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوهنورد، ب.، و ماه گلی، ح.، و بلقن آبادی، س.، و یزدانی اول، م.، و رستمی اقدم شندی، م.، و کلاهدوزی، م. (1397). بررسی ارتباط بین خستگی, استرس و عملکرد شغلی با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموختگان ساخت پروتزهای دندانی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), 31(2 ), 91-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478301Vancouver : کپی

کوهنورد بهرام، ماه گلی حسینعلی، بلقن آبادی سمیه، یزدانی اول محسن، رستمی اقدم شندی مریم، کلاهدوزی ملیحه. بررسی ارتباط بین خستگی, استرس و عملکرد شغلی با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموختگان ساخت پروتزهای دندانی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران). 1397 [cited 2021June14];31(2 ):91-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478301IEEE : کپی

کوهنورد، ب.، ماه گلی، ح.، بلقن آبادی، س.، یزدانی اول، م.، رستمی اقدم شندی، م.، کلاهدوزی، م.، 1397. بررسی ارتباط بین خستگی, استرس و عملکرد شغلی با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموختگان ساخت پروتزهای دندانی. مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران), [online] 31(2 ), pp.91-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=478301. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی