برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر گاباپنتين و روغن گل مغربي بر درد ناشي از نوروپاتي محيطي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اتاق عمل و بیهوشی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: درد نوروپاتي يکي از عوارض شايع، مهم و نامناسب ديابت است که با وجود اهميت آن، درمان مؤثري براي آن وجود ندارد. در اين ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعيين مقايسه روغن گل مغربي و گاباپنتين بر درد نوروپاتي بيماران ديابتي نوع دو انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني سه سوکور مي باشد که در ارتباط با 70 نفر (دو گروه 35 نفري) از بيماران مبتلا به نوروپاتي ديابتي (کسب حداقل نمره 2 از پرسشنامه ميشيگان) مراجعه کننده به بخش غدد درمانگاه خيام بيمارستان حکيم نيشابور از آذر سال 1396 تا ارديبهشت سال 1397 انجام شد. گروه مداخله به مدت سه ماه روزانه دو بار تحت درمان با کپسول روغن گياه گل مغربي با دوز 1000 ميلي گرم خوراکي و گاباپنتين (300 ميلي گرم) قرار گرفتند و گروه کنترل نيز گاباپنتين (300 ميلي گرم) و پلاسبو دريافت نمودند. شدت درد نوروپاتي قبل و بعد از اتمام دوره سه ماهه استفاده از دارو توسط پرسشنامه ميشيگان و پرسشنامه درد مک گيل تکميل گرديد. تحليل داده ها نيز به وسيله نرم افزار SPSS21 و آزمون هاي فيشر، کوواريانس، رگرسيون لجستيک چندسطحي، من-ويتني، کولموگروف-اسميرنوف و مجذور کاي صورت گرفت. ميزان (05/0P<) نيز به عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شد. يافته ها: نمره آزمون مک گيل نشان داد که ميانگين امتياز نوروپاتي قبل از مداخله در گروه مداخله معادل 57/0± 12/10 و در گروه کنترل معادل65/0± 85/9 بوده است که پس از مداخله در گروه کنترل به 60/0± 31/8 و در گروه مداخله به 48/0± 18/6 کاهش يافته است که از نظر آماري معنادار مي باشد (02/0P<). نتيجه گيري: نتايج نشان دادند که روغن گل مغربي بر کاهش درد نوروپاتي بيماران ديابتي نوع دو اثرگذار بوده است که اين امر مي تواند مکمل مناسبي براي کاهش دردهاي ناشي از نوروپاتي ديابتيک باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نصرآبادی، ز.، و رخشانی، م.، و عبادی، ه.، و اکبرزاده، ر. (1398). مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 26(1 (مسلسل 91) ), 8-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476124Vancouver : کپی

نصرآبادی زهره، رخشانی محمدحسن، عبادی هومان، اکبرزاده رویا. مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1398 [cited 2021April15];26(1 (مسلسل 91) ):8-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476124IEEE : کپی

نصرآبادی، ز.، رخشانی، م.، عبادی، ه.، اکبرزاده، ر.، 1398. مقایسه اثر گاباپنتین و روغن گل مغربی بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 26(1 (مسلسل 91) ), pp.8-11. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476124>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی