برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي فرزندپروري و سبک هاي انضباطي با جرأت ورزي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 
جرأت ورزي يکي از مؤلفه هاي مهم روابط و مهارت هاي اجتماعي است که مي تواند تحت تأثير عوامل مختلف از جمله سبک هاي فرزندپروري و انضباطي قرار بگيرد. در اين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة بين سبک هاي فرزندپروري و سبک هاي انضباطي مديران و معلمان با جرأت ورزي دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصيفي-همبستگي (از نوع رگرسيون) بود که از بين دانش آموزان دورة متوسطة دوم شهر زابل در سال تحصيلي 1395-1394 به شيوة نمونه گيري تصادفي-طبقه اي متناسب با حجم تعداد390 دانش آموز از طريق سه پرسش نامة سبک هاي فرزندپروريديانابامريند (1972)، جرأت ورزي گمبريل و ريچي (1975) و سبک هاي انضباطي درک شدة مديران و معلمان رمضاني (1389) مورد مطالعه قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها نشان داد بين سبک فرزندپروري سهل گيرانه با جرأت ورزي، رابطه اي وجود ندارد (05/0p>)؛ اما بين سبک فرزندپروري مقتدرانه با جرأت ورزي رابطة مثبت و معنادار و بين سبک فرزندپروري مستبدانه با جرأت ورزي رابطة منفي معناداري وجود دارد (01/0p<). نتايج رگرسيون نيز نشان داد که سبک هاي فرزندپروري 9/50 درصد از واريانس جرأت ورزيرا تببين مي کنند. يافتة ديگر اين مطالعه نشان داد که بين سبک انضباطي غيرمداخله اي با جرأت ورزي، رابطه اي وجود ندارد (05/0p>)؛ اما بين سبک انضباطي مشارکتي با جرأت ورزي رابطة مثبت و معنادار و بين سبک انضباطي مستبدانه با جرأت ورزي، رابطة منفي و معنادار وجود دارد (01/0p<). نتايج رگرسيون نيز نشان داد، سبک هاي انضباطي 3/54 درصد از واريانس جرأت ورزيرا تببين مي کنند. بر اساس يافته ها، برگزاري دورة فرزندپروري براي والدين و دورة سبک هاي انضباطي براي مديران و معلمان مدارس، به منظور افزايش جرأت ورزي دانش آموزان پيشنهاد مي شود. جرأت ورزي يکي از مؤلفه هاي مهم روابط و مهارت هاي اجتماعي است که مي تواند تحت تاثير عوامل مختلف از جمله سبک هاي فرزندپروري و انضباطي قرار بگيرد. در اين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سبک هاي فرزندپروري و سبک هاي انضباطي مديران و معلمان با جرأت ورزي دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصيفي-همبستگي (از نوع رگرسيون) بود که از بين دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر زابل در سال تحصيلي 95-1394 به شيوه نمونه گيري تصادفي-طبقه اي متناسب با حجم تعداد390 دانش آموز از طريق سه پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري ديانا بامريند (1972)، جرات ورزي گمبريل و ريچي (1975) و سبک هاي انضباطي درک شده مديران و معلمان رمضاني (1389) مورد مطالعه قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. يافته ها نشان دادبين سبک فرزندپروري سهل گيرانه با جرات ورزي رابطه اي وجود ندارد (05/0p>). اما بين سبک فرزندپروري مقتدرانه با جرات ورزي رابطه مثبت و معنادار و بين سبک فرزندپروري مستبدانه با جرات ورزي رابطه منفي معناداري وجود دارد (01/0p<). نتايج رگرسيون نيز نشان داد که سبک هاي فرزندپروري 9/50 درصد از واريانس جرات ورزي را تببين مي کنند. يافته ديگر اين مطالعه نشان داد که بين سبک انضباطي غيرمداخله اي با جرات ورزي رابطه اي وجود ندارد (05/0p>). اما بين سبک انضباطي مشارکتي با جرات ورزي رابطه مثبت و معنادار و بين سبک انضباطي مستبدانه با جرات ورزي رابطه منفي و معنادار وجود دارد (01/0p<). نتايج رگرسيون نيز نشان داد سبک هاي انضباطي 3/54 درصد از واريانس جرات ورزي را تببين مي کنند. بر اساس يافته ها، برگزاري دوره فرزندپروري براي والدين و دوره سبک هاي انضباطي براي مديران و معلمان مدارس، به منظور افزايش جرأت ورزي دانش آموزان پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پودینه، ل.، و جناآبادی، ح.، و پورقاز، ع. (1395). رابطه سبک های فرزندپروری و سبک های انضباطی با جرأت ورزی دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی, 13(24 ), 21-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476083Vancouver : کپی

پودینه لیلا، جناآبادی حسین، پورقاز عبدالوهاب. رابطه سبک های فرزندپروری و سبک های انضباطی با جرأت ورزی دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی. 1395 [cited 2021December02];13(24 ):21-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476083IEEE : کپی

پودینه، ل.، جناآبادی، ح.، پورقاز، ع.، 1395. رابطه سبک های فرزندپروری و سبک های انضباطی با جرأت ورزی دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی, [online] 13(24 ), pp.21-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=476083. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی