برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد فرميک، نمک پتاسيم دي فرمات و محلول نانو کيتوزان اسيد فرميک بر ميزان بازماندگي، پارامترهاي رشد و ترکيب لاشه در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مطالعه حاضر به منظور ارزيابي تأثير اسيد فرميک، نمک پتاسيم دي فرمات و محلول نانوکيتوزان در اسيد فرميک بر روي فاکتورهاي رشد و کيفيت لاشه بچه ماهي کپور معمولي انجام شد. در اين تحقيق بر پايه ي طرح کاملاً تصادفي تعداد 450 عدد بچه ماهي کپور معمولي با متوسط وزن 0/5± 16/5 گرم (10 تيمار 15تايي هر يک با 3 تکرار) استفاده شد. تيمارها شامل سه تيمار تغذيه شده با محلول نانوکيتوزان در اسيد فرميک، سه تيمار اسيد فرميک، سه تيمار نمک پتاسيم دي فرمات به همراه غذاي تجاري در سطوح 0/25، 0/5 و 0/75 درصد بود و يک گروه نيز به عنوان شاهد، غذاي تجاري بدون افزودني دريافت کردند. غذادهي به مدت 8 هفته به صورت 3 بار در روز تا حد سيري انجام شد. در انتهاي دوره ترکيب لاشه و شاخص هاي رشد موردبررسي و مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که افزودن اسيد فرميک، نمک پتاسيم دي فرمات و محلول نانو کيتوزان در اسيد فرميک در سطح بالاي 0/75درصد به جيره غذايي ماهي کپور معمولي اثر منفي در افزايش وزن نهايي و نرخ رشد ويژه در مقايسه با شاهد داشته است (0/05>P) و از طرفي بيشترين مقدار ضريب تبديل غذايي نيز در تيمارهاي اسيد فرميک، نمک پتاسيم دي فرمات و محلول نانو کيتوزان در اسيد فرميک در سطح 0/75 درصد به جيره غذايي ماهي کپور معمولي در مقايسه با شاهد نيز مشاهده شد (0/05>P). در اين تحقيق ميزان پروتئين و ميزان چربي در بين تيمارهاي موردمطالعه ازلحاظ سطح آماري اختلاف معني داري داشته (0/05>P) و تأثير مطلوب جيره هاي بکار رفته در سطح 0/25 درصد محلول نانوکيتوزان در اسيد فرميک مشاهده شد. نتايج نشان داد درصد بازماندگي در بين تيمارهاي آزمايشي در مقايسه با گروه شاهد اختلاف معني داري نداشته است (0/05
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی