برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر اﺳ ﯿ ﺪ ساليسيليک و اﺳ ﯿ ﺪ ﻫ ﯿ ﻮ ﻣ ﯿ ﮏ بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و عملکرد ذرت ﻋ ﻠ ﻮ ﻓ ﻪ اي (. Zea mays L) در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر اسيد ساليسيليک و اسيد هيوميک بر کاهش اثر تنش خشکي در ذرت علوفه اي، اين آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه صنعتي اصفهان اجرا شد. سطوح تنش خشکي شامل: بدون تنش (شاهد)، تنش ملايم (75 درصد ظرفيت زراعي) و تنش شديد (50 درصد ظرفيت زراعي) در کرت هاي اصلي و نوع تنظيم کننده رشد (ﺑ ﺪ ون ﺗ ﻨ ﻈ ﯿ ﻢ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ ه رشد، اسيد ساليسيليک و اسيد هيوميک) در کرت هاي فرعي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب کاهش معني دار محتواي نسبي آب برگ، کلروفيل، شاخص سطح برگ، وزن برگ ها، وزن ساقه، وزن بلال، عملکرد علوفه و کارايي مصرف آب در مقايسه با آبياري مطلوب شد. استفاده از اسيد ساليسيليک در مقايسه با شاهد و اسيد هيوميک در شرايط تنش ملايم باعث افزايش معني دار محتواي نسبي آب برگ به ترتيب (61/2 و 39/3 درصد)، وزن برگ (به ترتيب 60/5 و 41/6درصد)، وزن ساقه (به ترتيب 14/5 و 25/09 درصد)، وزن بلال (به ترتيب 13/1 و 23/7 درصد)، محتواي پرولين (به ترتيب 16 و 32/3 درصد)، عملکرد علوفه (به ترتيب 24/5 و 24/2درصد) و کارايي مصرف آب (به-ترتيب 21/15 و 28/34 درصد) شد. کاربرد تيمار اسيد ساليسيليک به دليل کاهش صدمه تنش در مورد عملکرد علوفه و کارايي مصرف آب در شرايط تنش خشکي، تفاوت معني داري در سطح احتمال پنج درصد نسبت به اسيد هيوميک نشان داد. ﺑ ﺎ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ﻧ ﺘ ﺎ يج ﺑ ﻪ دﺳ ﺖ آﻣ ﺪ ه اﮔ ﺮ ﭼ ﻪ ﺗ ﻨ ﺶ ﺧ ﺸ ﮑ ﯽ ﻣ ﻮ ﺟ ﺐ ﮐ ﺎ ﻫ ﺶ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮ د شد، اما اثر اسيد ساليسيليک ﺗ ﻮ اﻧ ﺴ ﺖ ﺑ ﺨ ﺸ ﯽ از ﮐ ﺎ ﻫ ﺶ ﻋ ﻤ ﻠ ﮑ ﺮ د ﻧ ﺎ ﺷ ﯽ از ﺗ ﻨ ﺶ ﺧ ﺸ ﮑ ﯽ را ﺟ ﺒ ﺮ ان ﻧ ﻤ ﺎ يد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دهقان زاده جزی، ح.، و اداوی، ظ. (1397). اثر اﺳ ﯿ ﺪ سالیسیلیک و اﺳ ﯿ ﺪ ﻫ ﯿ ﻮ ﻣ ﯿ ﮏ بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد ذرت ﻋ ﻠ ﻮ ﻓ ﻪ ای (. Zea mays L) در شرایط تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 10(4 (پیاپی 40) ), 35-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474811Vancouver : کپی

دهقان زاده جزی حمید، اداوی ظهراب. اثر اﺳ ﯿ ﺪ سالیسیلیک و اﺳ ﯿ ﺪ ﻫ ﯿ ﻮ ﻣ ﯿ ﮏ بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد ذرت ﻋ ﻠ ﻮ ﻓ ﻪ ای (. Zea mays L) در شرایط تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1397 [cited 2021April13];10(4 (پیاپی 40) ):35-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474811IEEE : کپی

دهقان زاده جزی، ح.، اداوی، ظ.، 1397. اثر اﺳ ﯿ ﺪ سالیسیلیک و اﺳ ﯿ ﺪ ﻫ ﯿ ﻮ ﻣ ﯿ ﮏ بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد ذرت ﻋ ﻠ ﻮ ﻓ ﻪ ای (. Zea mays L) در شرایط تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 10(4 (پیاپی 40) ), pp.35-54. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474811>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی