4 SID.ir | شناسايي ارقام مقاوم بادنجان نسبت به بيماري پژمردگي فوزاريومي با عامل فوزاريوم اکسيسپوروم فرم اختصاصي ملونجيني با استفاده از نشانگرهاي مولکولي در ايران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي ارقام مقاوم بادنجان نسبت به بيماري پژمردگي فوزاريومي با عامل فوزاريوم اکسيسپوروم فرم اختصاصي ملونجيني با استفاده از نشانگرهاي مولکولي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بيماري پژمردگي فوزاريومي بادنجان از عوامل مهم کاهش اين محصول در سراسر دنيا مي باشد. توانايي بقا‍ ء اين بيمارگر به مدت چند سال متوالي در درون خاک، حتي در شرايط نبودن ميزبان، کنترل اين بيمارگر را با مشکل مواجه کرده است. مؤثرترين و سازگارترين روش براي کنترل اين بيماري، توليد و استفاده از ارقام مقاوم مي باشد. اين مطالعه به منظور شناسايي ارقام مقاوم بادنجان نسبت به بيماري پژمردگي فوزاريومي انجام شد. مواد و روش ها: ابتدا نمونه هاي برگي ارقام بومي و هيبريد منتخب بادمجان از 28 استان کشور جمع آوري شد. استخراج DNA با استفاده از روش CTAB از برگ هاي جوان اين ارقام انجام گرديد. از چهار نشانگر CAPS، RAPD، SRAP و SCAR به منظور تعيين ارقام مقاوم استفاده شد. سپس به منظور تاييد نتايج، مقاومت و حساسيت اين ژنوتيپ ها در شرايط گلخانه اي نيز بررسي شد. يافته ها: در اين مطالعه از 20 ژنوتيپ مورد بررسي در 13 مورد نشانگرهاي مولکولي CAPS، RAPD و SRAP باندهاي شاخص مقاومت را توليد کردند. اما نشانگر SCAR قادر به تفکيک ارقام مقاوم از حساس نبود. نتايج ارزيابي فنوتيپي مقاومت ارقام بومي و هيبريدهاي بادنجان در گلخانه نيز تاييد کننده نتايج حاصل از بررسي مولکولي بود. نتيجه گيري: در مجموع استفاده از ارقام مقاوم به دست آمده در اين مطالعه با استفاده از نشانگرهاي مولکولي، براي کاشت در مناطق داراي بيماري پژمردگي فوزاريومي توصيه مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی