برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه ابعاد انگيزش کلر با ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشکي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی بالینی، واحد قم، دانشگاه آزاد قم، قم، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: نظام تعليم و تربيت هر جامعه زيربناي توسعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن جامعه به شمار مي-رود و از طرفي دانشجويان پزشکي به عنوان پزشکانآينده در نظام سلامت کشور نقش مهمي ايفا خواهند نمود، لذا اهميت شناخت بهتر روابط متقابل ابعاد انگيزشي آنان با ويژگي هاي شخصيتي شان جهت ارتقا برنامه-هايآموزشي ضروري است. هدف اين پژوهش نيز بررسي رابطه ابعاد انگيزش با ويژگي-هاي شخصيتي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران بود. روش-ها: اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان پزشکي مقطع علوم پايه شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي ايران در سالتحصيلي 97-96 بودند که تعداد 412 نفر به عنوان نمونه به صورت طبقه اي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه-هاي انگيزش کلر (Keller Inventory) و شخصيتنئو (NEO-Five Factor Inventory) بود. داده ها با نرم افزار SPSS با روش-هاي آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. يافته ها: يافته ها نشان داد بين مؤلفه هاي انگيزش، دو مؤلفه ي توجه و ارتباط داراي رابطه منفي و معنادار با ويژگي روان-رنجوري شخصيت هستند. هم چنين هر چهار مؤلفهانگيزش داراي ارتباط مثبت و معنادار با تجربه پذيري و برون-گرايي و باوجدان بودن هستند. علاوه بر اين، تنها مؤلفه هاي توجه، ارتباط و اعتماد از متغير انگيزش با مؤلفه يتوافق-پذيري از متغير شخصيت ارتباط مثبت و معنادار داشتند. نتيجه گيري: مي توان گفت که در ايجاد، تداوم يا کاهش انگيزش در افراد، ويژگي-هاي شخصيتي نقش بارزي دارند؛ بنابراين براي افزايش انگيزش در افراد به خصوص درزمينه پيشرفت تحصيلي لازم است آموزش-ها، متناسب با ويژگي هاي شخصيتي هر فرد صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی