برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 147 تا صفحه 184 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و کارآفريني استراتژيک مبتني بر ميانجي گري نوآوري سازماني(مطالعه موردي: سازمان آموزش و پرورش فارس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف: رابطه ي بين مديريت دانش و کارآفريني استراتژيک مبتني بر ميانجي گري نوآوري سازماني مي باشد. روش: روش پژوهش، توصيفي-همبستگي و جامعه پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شيراز بودند که در سال 1396 در اين سازمان مشغول به کار بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان تعداد 100 از بين اين کارکنان انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي مديريت دانش همتي، پرسشنامه نوآوري سازماني جرفي و همکاران و پرسشنامه کارآفريني سازماني رابينز و کولتر به تريب با ضريب آلفاي کرونباخ 86/.، 78/. و 78/. بوده و روايي اين سه پرسشنامه نيز توسط متخصصان تأييد شده است. يافته ها: يافته هاي تحقيق مبين ارتباط مثبت و معنادار بين مديريت دانش با کارآفريني سازماني و بين مديريت دانش با نوآوري سازماني ارتباط بوده است و ضرايب علي مسيرهاي بين سه سازه پژوهش نشان از تأثير مستقيم و تأثير غيرمستقم مديريت دانش بر کارآفريني استراتژيک سازماني کارکنان دارد. شاخص هاي کلي نشان از برازش خوب مدل ارائه شده، توسط داده ها دارد. نتيجه گيري: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که متغيرهاي خلق دانش و بکارگيري دانش بيشترين همبستگي چندگانه را با پيش بيني نوآوري سازماني و همچنين متغيرهاي تسهيم دانش و بکارگيري دانش بيشترين همبستگي چندگانه را با پيش بيني کارآفريني استراتژيک سازماني کارکنان داشته اند. نتيجه آزمون تي گروه هاي مستقل در خصوص متغير جنسيت و آزمون آنوا در خصوص متغيرهاي سن و سابقه کار نشان داد که از لحاظ کارآفريني استراتژيک سازماني و نوآوري سازماني که بين نظر کارکنان مرد و زن در سطح 05/0تفاوت معناداري وجود ندارد ولي بر حسب متغير تعديل کننده ميزان تحصيلات کارکنان، تفاوت معناداري بين ميانگين نمره کارآفريني استراتژيک سازماني و نوآوري سازماني کارکنان در سطح 05/0 وجود دارد و آزمون تعقيبي توکي نشان داد که افراد با مدرک کارشناسي ارشد، کارآفريني استراتژيک سازماني و نوآوري سازماني بالاتري نسبت به ديگر کارکنان سازمان آموزش و پرورش فارس داشته اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

امیری، م. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجی گری نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 8(2 ), 147-184. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474519Vancouver : کپی

امیری مهدی. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجی گری نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1397 [cited 2021April17];8(2 ):147-184. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474519IEEE : کپی

امیری، م.، 1397. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر میانجی گری نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش فارس). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 8(2 ), pp.147-184. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474519>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 491 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی