برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 195 تا صفحه 203 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فاکتورهاي محيطي اثرگذار بر عملکرد کمي و کيفي آويشن دنايي (Thymus daenensis) در شرايط رويشگاهي و مزرعه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير عوامل محيطي بر عملکرد کمي و کيفي آويشن دنايي (Thymus daenensis) در شرايط زراعي و رويشگاهي، اين گونه در دو ايستگاه فزوه و قهيز، وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان، به روش تقسيم بوته و در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار کاشته شد. در مرحله 50 درصد گلدهي اطلاعات از دو مزرعه و همزمان از رويشگاه اصلي گياه جمع آوري گرديد. نمونه برداري خاک و تهيه داده هاي هواشناسي نيز صورت گرفت. نتايج نشان دهنده اثر معني دار مکان بر همه صفات به استثناء درصد 8، 1 سينئول و ميزان اسانس بود. بيشترين توليد خشک اندام هوايي، عملکرد اسانس و تيمول به ترتيب با ميانگين هاي 3/2324، 4/62 و 3/53 کيلوگرم در هکتار در ايستگاه فزوه مشاهده شد که تفاوت معني داري با دو مکان ديگر داشت. عمده ترين ترکيبات تشکيل دهنده اسانس در هر سه منطقه پاراسيمن، 8، 1 سينئول، بورنئول، تيمول و کارواکرول بود. بيشترين درصد آنتول در ايستگاه فزوه و بالاترين درصد کارواکرول در رويشگاه اصلي گياه بدست آمد. درصد اسانس از 9/2 تا 02/3 درصد متغير بود. با افزايش ارتفاع از سطح دريا، کاهش عملکرد خشک و عملکرد اسانس مشاهده گرديد. درصد کارواکرول با افزايش ميزان پتاسيم خاک افزايش و با زياد شدن شوري خاک کاهش يافت. در مجموع نتايج نشان داد که شرايط مختلف اقليمي و خاکي و در راس آن ارتفاع از سطح دريا مي تواند توليد خشک گياه آويشن دنايي و ترکيبات متشکله اسانس آن را تحت تاثير قرار داده و باعث اقتصادي يا غير اقتصادي شدن محصول آن گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی