برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير خرد سازماني بر خلاقيت با توجه به نقش ميانجي فرهنگ سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش باهدف بررسي تأثير خرد سازماني بر خلاقيت با توجه به نقش ميانجي فرهنگ سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردي، ازنظر روش گرداوري داده ها توصيفي-همبستگي و همينطور ازنظر نوع داده کمي بود. جامعه آماري پژوهش اساتيد هيئت علمي دانشگاههاي آزادشهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاري و روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگي اعضاي هيئت علمي تمام وقت بودند. بهمنظور گرداوري دادهها از سه پرسشنامه استاندارد خرد سازماني براون و گرين (2006)، خلاقيت تورنس (1979) و فرهنگ سازماني دنيسون (2000) استفاده شد. پس از جمعآوري پرسشنامه ها، توصيف دادهها از طريق ميانگين، انحراف معيار و. . . از طريق نرمافزار Spss-21 و استنباط آماري دادهها از طريق مدلسازي معادلات ساختاري و به کمک نرم افزار LISREL-v8. 80 انجام پذيرفت. ويژگي هاي فني پرسشنامه شامل پايايي، روايي همگرا و روايي واگرا بررسي گرديد. ضرايب مسير و ضرايب معناداري نرم افزار براي بررسي فرضيه هاي پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه هاي پژوهش مناسب بود؛ همچنين خرد سازماني بر خلاقيت با نقش ميانجي فرهنگ سازماني تأثير داشت. يافته هاي حاصل از پژوهش حاکي از آن بود که خرد سازماني بر خلاقيت اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد تأثير معناداري دارد. بدين معني که با استفاده از خرد سازماني در اين دانشگاه شاهد افزايش يا کاهش خلاقيت در اعضاي هيئت علمي خواهيم بود، همچنين، خرد سازماني بر فرهنگ سازماني اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد تأثير معناداري دارد. بدين معني که با استفاده از خرد سازماني در اين دانشگاه شاهد افزايش يا کاهش فرهنگ سازماني در اعضاي هيئت علمي خواهيم بود. علاوه بر آن، نتايج اين مطالعه نشان داد که فرهنگ سازماني بر خلاقيت اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد تأثير معناداري دارد. بدين معني که با استفاده از فرهنگ سازماني در اين دانشگاه شاهد افزايش يا کاهش خلاقيت در اعضاي هيئت علمي خواهيم بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شوقی، ب.، و غنی زاده گرایلی، م.، و شعله کار، ش.، و صادقی، ز. (1397). تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 9(4 (پیاپی 36) ), 283-309. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474338Vancouver : کپی

شوقی بهزاد، غنی زاده گرایلی مهری، شعله کار شیما، صادقی زینب. تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 1397 [cited 2021April11];9(4 (پیاپی 36) ):283-309. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474338IEEE : کپی

شوقی، ب.، غنی زاده گرایلی، م.، شعله کار، ش.، صادقی، ز.، 1397. تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, [online] 9(4 (پیاپی 36) ), pp.283-309. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=474338>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی