3 SID.ir | شناسايي عوامل مؤثر در خشونت عليه زنان شهر اهواز
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل مؤثر در خشونت عليه زنان شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد شوشتر، شوشتر، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل مؤثر در خشونت عليه زنان شهر اهواز صورت گرفته است. داده هاي اين تحقيق با روش پيمايش و با استفاده از پرسش نامه ي خودسنجي از نمونه اي با حجم 200 نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به دستگاه قضايي به علت واقع شدن خشونت عليه آن ها توسط همسر خويش به روش نمونه گيري در دسترس جمع آوري شد. فرضيات از طريق ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي گروه هاي مستقل و رگرسيون چند متغيره آزمون گرديدند. روايي پرسش نامه از طريق روايي صوري مورد سنجش قرار گرفت و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. ضرايب به دست آمده براي متغيرها 65/0 به دست آمد که براين اساس مي توان نتيجه گرفت که ابزار پژوهش ابزاري پايا و اعتمادپذير بود. نتايج پژوهش نشان داد که بين پذيرش اقتدار مرد در خانواده، جامعه پذيري جنسيتي، داشتن اقتدار و سلطه ي مرد، اعتياد شوهر، دخالت خانواده ي مرد، نبود حمايت اجتماعي در خشونت عليه زنان رابطه ي معني داري مشاهده شد. بنابراين هر چه پذيرش اقتدار مرد در خانواده، جامعه پذيري جنسيتيزنان، اقتدار و سلطه ي مرد در خانواده، دخالت اطرافيان زن و مرد و نبود حمايت اجتماعي زنان افزايش يابد، خشونت عليه آن ها نيز افزايش مي يابد. هم چنين خشونت عليه زنان در بين زنان داراي شوهر معتاد بيشتر از زنان داراي شوهر غيرمعتاد بوده است. از بين متغيرهاي مستقل، به ترتيب بيشترين سهم را در ميزان خشونت عليه زنان، پذيرش اقتدار مرد با (387/0= β )، دخالت خانواده مرد با (373/0=β )، اقتدار و سلطه ي مردانه با (241/0 = β )، نبود حمايت اجتماعي با (224/0 = β ) و جامعه پذيري جنسيتي با (223/0 = β ) دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی