نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 107 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ارزش ويژه برند مقصد بر وفاداري گردشگران به منطقه گردشگري شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 
چکیده: 
برندسازي مقصد، يکي از مهمترين مباحث درحوزه بازاريابي گردشگري است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ارزش ويژه برند مقصد بر وفاداري گردشگران به شهر شيراز به منظور افزايش گردشگران و برندسازي مقصد است. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردي و براساس روش گردآوري داده ها از نوع توصيفي-پيمايشي است. جامعه آماري، گردشگراني هستند که طي ماه هاي فروردين تا آبان 1396 از شهرشيراز بازديدکرده اند. حجم نمونه براساس جدول مورگان و فرمول کوکران براي جامعه نامحدود معادل 384 به دست آمد. روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب توسط خبرگان و آلفاي کرونباخ تاييد شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها ازمدل سازي معادلات ساختاري، تحليل عاملي تاييدي ونرم افزارهاي SPSS23و AMOS23استفاده شد. يافته ها نشان داد که ارزش ويژه برند مقصد بروفاداري گردشگران تاثير معناداري دارند. آگاهي از مقصد بر تصويرجامع تاثير معناداري نداشته اما برکيفيت ادراک شده تاثيرمعناداري دارد. تصويرجامع برکيفيت ادراک شده تاثيرمعناداري داشته وکيفيت ادراک شده نيز بر وفاداري نگرشي و رفتاري تاثيرمعناداري دارد. تصويرشناختي وکنشي بروفاداري رفتاري تاثيرمعناداري داشته اما تصوير عاطفي بر وفاداري رفتاري تاثيرمعناداري ندارد. تصوير شناختي وعاطفي از طريق تصوير جامع به عنوان متغيرميانجي، بر وفاداري رفتاري تاثيرمعناداري داشته اما تصوير کنشي از طريق تصوير جامع، بر وفاداري رفتاري تاثيرمعناداري ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرجام، س.، و نساجی کامرانی، م.، و بردبار، ز. (1397). بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز. گردشگری و توسعه, 7(3 ), 107-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473347Vancouver : کپی

فرجام سعید، نساجی کامرانی مهدی، بردبار زهره. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز. گردشگری و توسعه. 1397 [cited 2022May26];7(3 ):107-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473347IEEE : کپی

فرجام، س.، نساجی کامرانی، م.، بردبار، ز.، 1397. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مقصد بر وفاداری گردشگران به منطقه گردشگری شیراز. گردشگری و توسعه, [online] 7(3 ), pp.107-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473347. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی