برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  27 , شماره  108 ; از صفحه 211 تا صفحه 224 .
 
عنوان مقاله: 

تلفيق سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) و فرآيندهاي تصميم گيري چندمعياره درمکان گزيني پارک هاي طبيعي-منطقه اي مطالعه موردي: استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
مکان گزيني نواحي مستعد احداث پارکهاي طبيعي-منطقهاي، ازايدههاي مهم در مديريت و توسعه مکانهاي جغرافيايي است. اين امر نقش مهمي درحفاظت ازمنابع زيست محيطي واقتصادي کشورهاي جهان ايفاميکند؛ به طوري که توسعه آن درهرکشوري نيازمندمديريت وبرنامهريزي مؤثردراين حوزه است. هدف ازپژوهش حاضر، شناسايي نواحي مستعداحداث پارکهاي طبيعي-منطقهاي دراستان مازندران است تاضمن حفاظت ازمنابع طبيعي استان، زمينه تأمين منابع مالي پايدار، براي مجموعه مديريت استان فراهم شود. اين تحقيق ازلحاظ هدف، کاربردي؛ ازلحاظ روش، توصيفي-تحليلي است وازتحليل سلسله مراتبي ومجموعه سيستمهاي تصميمگيري چندمعياره درکنارمجموعههاي فازي واعمال نتايج درسيستم اطلاعات جغرافيايي، به منظورشناسايي نواحي مستعداحداث پارکهاي طبيعي-منطقهاي دراستان مازندران استفاده شده است. دراين مطالعه ازمعيارهاي متفاوتي استفاده شد. الگوي بهينه موردنظردرمحيط نرمافزارGISبااستفاده ازمدلهاي سلسلهمراتبي وفازي به طورجداگانه وزندهي شده ونقشه نهايي هرکدام توليدشد. پس ازتلفيق لايههاي ايجادشده باهردوفرآيند 129817 هکتارازاراضي اين استان جهت ايجادپارکهاي منطقهاي مناسب تشخيص داده شد. همچنين معيارپوشش گياهي طبيعي باوزن 34/0 درفرآيندسلسلهمراتبي و 127291/0 درمنطق فازي مهمترين معياربراي تصميمگيران لحاظ گرديد. نتايج نشان داد دراستان مازندران مناطقي وجود داردکه مستعدايجادپارکهاي منطقهاي به صورت طبيعي خواهدبودوسامانه اطلاعات جغرافيايي نيزنقش مهمي را دراجراي اين مطالعهايفانمودبه نحوي که نواحي شناسايي شده جهت ايجادپارکهاي منطقهاي، نزديکترين فاصله رابامعيارهاي موردنظرمقاله وهمزمان دورترين فاصله را بانواحي نامطلوب داشتهاند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

لحمیان، ر. (1397). تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی-منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران. اطلاعات جغرافیایی, 27(108 ), 211-224. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473217Vancouver : کپی

لحمیان رضا. تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی-منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران. اطلاعات جغرافیایی. 1397 [cited 2021April13];27(108 ):211-224. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473217IEEE : کپی

لحمیان، ر.، 1397. تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیندهای تصمیم گیری چندمعیاره درمکان گزینی پارک های طبیعی-منطقه ای مطالعه موردی: استان مازندران. اطلاعات جغرافیایی, [online] 27(108 ), pp.211-224. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473217>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 18 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی