نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نتاج حاصل از توليد مثل جنسي درختان پده با استفاده از شاخص هاي ريخت شناسي برگ و ايزوآنزيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 
چکیده: 
گونه پده به دليل سازگاري در شرايط اکولوژيکي مختلف و دگرگشن بودن مي تواند نهال هاي بذري با تنوع ژنتيکي بالا توليد کند که در فرايند انتخاب درختان برتر، دورگ گيري و در نهايت تکثير ژنوتيپ هاي مطلوب به لحاظ کمي و کيفي نقش مهمي داشته باشد. هدف اين تحقيق ارزيابي ويژگي هاي ايزوآنزيمي و ريخت شناسي برگ در برخي از ژنوتيپ هاي حاصل از توليد مثل جنسي در گونه پده بود. تعداد 50 ژنوتيپ بذري پده از درختان مادري 12 رويشگاه مختلف که به لحاظ ويژگي هاي کمي و کيفي رشد نسبت به ساير ژنوتيپ ها برتري داشتند انتخاب و تنوع نتاج حاصل از درختان به لحاظ ويژگي هاي ريخت شناسي برگ و فعاليت آنزيم پراکسيداز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج ريخت شناسي برگ نشان داد که نتاج درختان مادري رويشگاه هاي گتوند و لرستان بيشترين و نتاج درختان زابل کمترين مقدار طول، حداکثر پهنا و سطح برگ را داشتند. نتايج تجزيه واريانس ايزوآنزيمي براي ژنوتيپ هاي برتر از درختان رويشگاه هاي مختلف نشان داد که گوناگوني ژنتيکي در درون ژنوتيپ هاي برتر و ميان درختان مادري آنها به ترتيب 69 و 31 درصد بود. همچنين مقدار ضريب تنوع در درون ژنوتيپ هاي برتر و درختان والد داراي تفاوت معني-داري در سطح احتمال 1% بود. بيشترين هتروزيگوسيتي مشاهده شده مربوط به ژنوتيپ هاي درختان درفول، سرخس و زابل به ترتيب با 1، 83/0 و 83/0 بود. بيشترين تعداد آلل مؤثر و ضريب شانون متعلق به ژنوتيپ هاي رويشگاه زابل به ترتيب با 93/2 و 12/1 بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلاگری، م.، و میرزایی ندوشن، ح.، و اسدی، ف.، و صالحی شانجانی، پ. (1396). ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی برگ و ایزوآنزیم. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 25(2 (پیاپی 50) ), 247-258. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473044Vancouver : کپی

کلاگری محسن، میرزایی ندوشن حسین، اسدی فرهاد، صالحی شانجانی پروین. ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی برگ و ایزوآنزیم. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1396 [cited 2022August07];25(2 (پیاپی 50) ):247-258. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473044IEEE : کپی

کلاگری، م.، میرزایی ندوشن، ح.، اسدی، ف.، صالحی شانجانی، پ.، 1396. ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی برگ و ایزوآنزیم. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 25(2 (پیاپی 50) ), pp.247-258. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=473044. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی