4 SID.ir | نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرايم زيست محيطي در استان گيلان

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرايم زيست محيطي در استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد شهر قدس، شهرقدس، ایران
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق توصيفي-پيمايشي، بررسي نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرايم زيست محيطي است. جامعه آماري تحقيق شامل کارشناسان شهرداري هاي 16 شهرستان استان گيلان (256=N) است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعيين شد (120=n). ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي بود که روايي صوري و محتوايي آن با نظر اساتيد و کارشناسان تأييد گرديد. پايايي آن با آلفاي کرونباخ 869/0 مورد تأييد قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار-هاي SPSS19و LISREL8. 80 انجام شد. نتايج برازش مدل نشان داد که ميانگين توان دوم خطاي تقريب (RMSEA) برابر با 00/0، سطح معني داري P-Value برابر 695/0 و همچنين نسبت X2/df برابر با 958/0 است مي باشند. براساس ميزان ضرايب استاندارد به دست آمده براي عوامل مورد مطالعه، نقش آموزشي (14/1)، نقش نظارتي (87/1) و زيرساختي (75/0)، هر 3 عامل داراي همبستگي مناسب با نقش مديريت شهري مي باشند، همچنين نشان داده است که عامل نظارتي قوي ترين نقش را در رابطه با نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرايم زيست محيطي داشته و نقش هاي آموزشي و زيرساختي در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی