برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1379 , دوره  53 , شماره  3 ; از صفحه 227 تا صفحه 236 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت به خشكي در سه گونه مرتعي Agropyron desertorum و Spita barbata ،Agropyron cristatum

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي و مقايسه مقاومت به خشكي در سه گونه مرتعي انجام گرديد. گونه هايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند عبارت بودند از: Agropyron desertorum، Ag. cristatum و Stipa barbata. اين گونه ها چند ساله، در مرحله اي از رشد خوشخوراك و از نظر مقاومت به خشكي نيز مهم مي باشند. تحقيق در گلخانه دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران انجام شد. طرح آماري كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت به صورت طرح كاملا تصادفي بود و با انتخاب 3 گونه گياهي، 3 تيمار دور آبياري 3)، 6 و 12روزه( و 4 تكرار انجام گرديد. ويژگي هاي گياهي گونه هاي مورد بررسي در سه مرحله مورد ارزيابي و اندازه گيري قرار گرفت. در مرحله نخست ميزان پژمردگي گونه ها، پتانسيل آب برگ، مقدار وزن خشك اندام هاي هوايي، مقدار وزن خشك ريشه، مقدار وزن خشك كل (مجموع وزن ريشه و اندام هاي هوايي) و نسبت ريشه به اندام هاي هوايي مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله دوم خصوصيات ساختاري برگ گونه ها با استفاده از ميكروسكوپ الكترونيكي بررسي گرديد. در آخرين مرحله مقدار كربوهيدرات محلول گونه ها با استفاده از ماده خشك آنها اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد كه با افزايش زمان تنش ميزان پژمردگي گونه ها افزايش يافته است. گونه Stipa barbata داراي بيشترين ميزان پژمردگي بوده، دو گونه Agropyron desertorum و Ag. cristatum داراي ميزان پژمردگي يكساني بودند. با افزايش زمان تنش از مقدار وزن خشك اندام هاي هوايي و وزن خشك كل گونه ها كاسته شده و بر وزن خشك ريشه و نسبت ريشه به اندام هاي هوايي گونه ها افزوده گرديد. ميانگين وزن خشك اندام هاي هوايي، وزن خشك كل، وزن خشك ريشه و نسبت ريشه به اندام هاي هوايي در گونه Stipa barbata نسبت به دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron cristatum تفاوت معني دار داشته در سطح  پائين تري قرار داشت. دو گونه Agropyron در هيچكدام از خصوصيات فوق با يكديگر تفاوت معني دار نداشتند. پتانسيل آب برگ گونه ها در دوره هاي مختلف آبياري در هيچ يك از گونه ها تفاوت معني دار نشان نداد. تغييرات ساختاري بوجود آمده در اجزا برگ جهت مقابله با خشكي در دو گونه Agropyron شبيه به هم بوده و نسبت به گونه Stipa barbata سازگاري بيشتري براي مقابله با خشكي نشان دادند.
با افزايش زمان تنش بر مقدار كربوهيدرات محلول گونه ها افزوده شد اما در مقايسه سه گونه از نظر مقدار كربوهيدرات محلول، بين سه گونه تفاوت معني دار وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی