برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 143 تا صفحه 169 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضاي شرکت تعاوني روستايي در طرح هاي احياي بيولوژيک و مديريت منابع طبيعي (مطالعه موردي: شرکت تعاوني عمران و توسعه پايدار لپويي فارس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف بررسي مشارکت اعضاي تعاوني عمران و توسعة پايدار لپويي فارس در طرح هاي احياي بيولوژيک به روش پيمايشي انجام شد. 600 خانوار از 1574 خانوار عضو فعال در شرکت تعاوني جامعة آماري را تشکيل دادند که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، حجم نمونه به تعداد 234 محاسبه و به شيوة کاملاً تصادفي نمونه گيري انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامة محقق ساخته بود که روايي آن توسط پنل متخصصان و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفاي کرونباخ به مقدار بالاتر از 9/0 تأييد شد. تحليل داده ها نيز به وسيله نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت. نتايج مطالعه نشان داد متغير سن پاسخگويان داراي بيشترين اثر مستقيم و مثبت بر ميزان مشارکت بوده و شغل و وضعيت تأهل ارتباط منفي معني دار با ميزان مشارکت داشته است. گويه هاي رضايت از اجراي طرح ها، اطلاع رساني و افزايش آگاهي از اهداف طرح ها و تأثير و نقش مردم در طرح ها داراي اثر مثبت و معني داري بر ميزان مشارکت بودند. در اين ميان، بيشترين اثر مربوط به ميزان اطلاع رساني و افزايش آگاهي افراد و سپس اهداف طرح ها بوده است. همة گويه هاي مورد بررسي داراي همبستگي مثبت معني دار با ميزان مشارکت بودند. در نهايت، توسعة نقش و مشارکت افرادي که در روستاها زندگي مي کنند و ارتباط مستقيم با بهره برداري منابع دارند داراي تأثير قابل توجه ارزيابي شد. نتيجه گيري کلي اينکه افزايش آگاهي مردم از اهداف و مزاياي طرح هاي احيا به بهبود مشارکت بهره برداران و اعضاي تعاوني در طرح هاي مديريت و احياي بيولوژيک منابع طبيعي و آبخيزداري انجاميده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ضامن راحمی اردکانی، ع.، و اسماعیل پور، ی.، و محمدی، ی.، و غلامی، ح. (1397). عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضای شرکت تعاونی روستایی در طرح های احیای بیولوژیک و مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی عمران و توسعه پایدار لپویی فارس). تعاون و کشاورزی (تعاون), 7(27 ), 143-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472049Vancouver : کپی

ضامن راحمی اردکانی علی، اسماعیل پور یحیی، محمدی یاسر، غلامی حمید. عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضای شرکت تعاونی روستایی در طرح های احیای بیولوژیک و مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی عمران و توسعه پایدار لپویی فارس). تعاون و کشاورزی (تعاون). 1397 [cited 2021April15];7(27 ):143-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472049IEEE : کپی

ضامن راحمی اردکانی، ع.، اسماعیل پور، ی.، محمدی، ی.، غلامی، ح.، 1397. عوامل اثرگذار بر مشارکت اعضای شرکت تعاونی روستایی در طرح های احیای بیولوژیک و مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی عمران و توسعه پایدار لپویی فارس). تعاون و کشاورزی (تعاون), [online] 7(27 ), pp.143-169. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=472049>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی