برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  22 , شماره  4 ; از صفحه 607 تا صفحه 614 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت علوفه پنج گونه مهم مرتعي در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
تعيين کيفيت علوفه که به عنوان توانايي علف هاي مرتعي در فراهم کردن سطح مطلوب عملکرد دام تعريف مي شود، يکي از نيازهاي اساسي در مديريت صحيح مراتع محسوب مي گردد. در تحقيق حاضر، کيفيت علوفه پنج گونه مرتعي Astragalus remotijugus، Hordeumbulbosum، Onobrychis melanotricha، Phlomis persicaوPicris sterigosaکه از گونه هاي مهم مورد چراي گوسفند نژاد لري لرستان در مراتع زاغه لرستان مي باشند، در سه مرحله رشد (رشد رويشي، گلدهي و بذردهي) در سال 1389 مورد بررسي قرار گرفت. در هر مرحله 3 نمونه و براي هر نمونه حداقل 5 پايه گياهي به روش کاملاًً تصادفي قطع گرديد. سپس نمونه ها در هواي آزاد خشک و آسياب شدند. مقادير پروتئين خام (CP) و الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) نمونه ها در آزمايشگاه اندازه گيري و مقادير هضم پذيري ماده خشک (DMD) و انرژي متابوليسمي (ME) گونه ها، توسط روابط پيشنهادي برآورد شد. نتايج نشان داد که اثر متقابل گونه و مرحلة رشد در تمامي شاخص هاي کيفيت علوفه در سطح 5 درصد داراي اختلاف معني دار است و کيفيت علوفه گونه هاي مورد بررسي در مراحل مختلف رشد با همديگر متفاوت است. با پيشرفت مراحل رشد، در اثر کاهش مقدار پروتئين خام، هضم پذيري ماده خشک و انرژي متابوليسمي، از کيفيت علوفه کاسته مي شود. بيشترين مقدار پروتئين خام (17/18 درصد) متعلق به مرحله رشد رويشي گونه Phlomispersicaو کمترين مقدار مربوط به مرحله بذردهي گونهHordeum bulbosum است. بيشترين مقدار هضم پذيري (44/66 درصد) و انرژي متابوليسمي (30/9 مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک) مربوط به مرحله رشد رويشي گونه Onobrychismelanotricha و کمترين مقدار هضم پذيري (65/42 درصد) و انرژي متابوليسمي (25/5 مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک) مربوط به مرحله بذردهي گونه Picrissterigosa مي باشد. ميانگين مقادير پروتئين خام گونه ها در مراحل مختلف رشد در واحد وزن پوشش گياهي مراتع منطقه بترتيب عبارت است از؛ 22/16، 43/12 و 01/10 درصد که در هر سه مرحله، بالاتر از مقدار تقريبي سطح بحراني آن (7 درصد) براي تامين نياز روزانه يک واحد دامي است. همچنين ميانگين مقادير هضم پذيري گونه ها در واحد وزن پوشش گياهي در مراحل مختلف رشد به ترتيب؛ 73/63، 06/56 و 77/51 درصد مي باشد که در تمامي مراحل رشد، بالاتر از سطح بحراني آن (50 درصد) براي نياز نگهداري واحد دامي است. مقادير انرژي متابوليسمي نيز در مراحل مختلف رشد به ترتيب عبارت است از؛ 77/8، 53/7 و 80/6 مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک که مقدار آنها در مرحله رشد رويشي، بيشتر و در مرحله گلدهي و بذردهي، کمتر از مقدار تقريبي سطح بحراني آن (8 مگاژول) براي تامين نياز نگهداري روزانه يک واحد دامي است. نتيجه گيري مي شود که مراحل رشد رويشي و گلدهي گياهان قادر به تامين نياز پروتئيني و انرژي متابوليسمي واحد دامي مي باشند، ولي در مراحل پاياني رشد، قادر به تامين نياز پروتئيني واحد دامي نخواهد بود که منجر به کاهش عملکرد دام در مرتع خواهد شد. بنابراين به منظور حفظ حالت نگهداري دام و بازده اقتصادي گله در مراحل پاياني رشد مرتع، استفاده از مکمل هاي غذايي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ارزانی، ح.، و معتمدی، ج.، و مقیمی نژاد، ف.، و سیاه منصور، ر. (1394). کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 22(4 ), 607-614. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471705Vancouver : کپی

ارزانی حسین، معتمدی جواد، مقیمی نژاد فیروزه، سیاه منصور رضا. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 1394 [cited 2021April23];22(4 ):607-614. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471705IEEE : کپی

ارزانی، ح.، معتمدی، ج.، مقیمی نژاد، ف.، سیاه منصور، ر.، 1394. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان. تحقیقات مرتع و بیابان ایران, [online] 22(4 ), pp.607-614. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=471705. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی