3 SID.ir | بررسي ميزان استرس حرارتي کارکنان نانوايي هاي صنعتي و سنتي خرم آباد با استفاده از شاخص WBGT در تابستان 95
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان استرس حرارتي کارکنان نانوايي هاي صنعتي و سنتي خرم آباد با استفاده از شاخص WBGT در تابستان 95

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: استرس حرارتي يک واکنش فيزيولوژيک در برابر فشار گرمايي محيط است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان استرس حرارتي در نانوايي هاي صنعتي و سنتي خرم آباد با استفاده از شاخص(WBGT) Wet-bulb globe temperature مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي-تحليلي مقطعي صورت گرفت. از 267 نانوايي خرم آباد 202 نانوايي صنعتي و 65 نانوايي سنتي است. تعداد 88 نانوايي به روش تصادفي ساده انتخاب گرديد. با استفاده از دستگاه WBGT پارامترهاي دماي خشک، تر، گوي سان و رطوبت اندازه گيري شدند. سپس استرس حرارتي با استفاده از شاخصWBGT در مرداد ماه و ساعات کاري (11: 30-13) در محل استقرار کارگران اندازه گيري شد. يافته ها: طبق نتايج، نانوايي هاي سنتي نسبت به صنعتي استرس حرارتي بالاتري را نشان دادند. ميانگين شاخص WBGT به صورت جداگانه در نانوايي هاي سنتي oC 69/6 ± 49/44 و در نانوايي هاي صنعتي 88/39 ± 38/43 بوده است. ميانگين مقادير شاخص WBGT در نانوايي هاي سنتي انحراف بيشتري را نسبت به نانوايي هاي صنعتي از حد مجازدارد. تحليل نتايج با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که بين ميانگين دماي تر محيط، دماي گوي سان، رطوبت وWBGT در نانوايي هاي صنعتي و سنتي تفاوت معني دار وجود دارد. (P<0. 05). بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه ميزان استرس حرارتي بالاتر از حد استاندارد بوده است. که نشان دهنده وضعيت استرس گرمايي نگران کننده در نانوايي هاي شهر خرم آباد است. و در نتيجه برنامه ريزي در جهت کنترل استرس هاي حرارتي در نانوايي هاي شهر خرم آباد ضروري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی