برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مولکولي و بهينه سازي توليد آنزيم پروتئاز قليايي خارج سلولي باکتري باسيلوس پسودوفيرموس MSB22 با استفاده از روش شناسي سطح پاسخ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 
اهداف: پروتئازهاي قليايي يکي از مهم ترين گروه از آنزيم هاي صنعتي هستند و کاربردهاي فراواني دارند. هدف مطالعه حاضر يافتن پارامترهاي فيزيکوشيميايي موثر بر توليد آنزيم پروتئاز قليايي توليدشده توسط باکتري باسيلوس پسودوفيرموس MSB22 به وسيله روش تک عاملي (OFAT) و سپس بهينه سازي توليد اين آنزيم با روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزي چرخش پذير بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر جداسازي ميکروارگانيزم توليدکننده پروتئاز قليايي از نمونه هاي پساب کارخانه هاي سوسيس و کالباس اصفهان انجام شد. خصوصيات موفولوژيکي و بيوشيميايي سويه طبق کتاب برگي و به وسيله تکثير توالي ژن 16S rRNA صورت پذيرفت. تشخيص ژن متالوپروتئاز و سرين پروتئاز قليايي با واکنش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و سنجش فعاليت آنزيم با معرف فولين انجام شد. غربالگري متغيرهاي موثر در توليد آنزيم با روش تک عاملي و بهينه سازي توليد با روش سطح پاسخ و بررسي آماري صورت گرفت. نرم افزار MEGA 6 براي آناليزهاي فيلوژنتيکي به کار رفت. به منظور تحليل داده ها نرم افزار Design Expert 7 و آزمون تحليل واريانس يک طرفه به کار رفتند. يافته ها: حداکثر توليد پروتئاز که به ترتيب 85/1برابر و 3/45 برابر بيشتر از مقدار توليدشده حاصل بهينه سازي روش تک عاملي و شرايط غيربهينه بود، با استفاده از 1% قند زايلوز، 3% عصاره گوشت، 4% مايه تلقيح باکتريايي، در pH برابر 10 و دماي 30درجه سانتي گراد به دست آمد. مدل درجه دوم به دليل بالابودن مقدار ضريب تشخيص پيش بيني، توانايي زيادي در پيش بيني داده هاي جديد داشت. نتيجه گيري: روش تک عاملي و سطح پاسخ به ترتيب در غربالگري متغيرهاي موثر و بهينه سازي توليد آنزيم مفيد هستند و ژن هاي sub I و sub II (ژن هاي سرين پروتئازهاي قليايي) در باسيلوس پسودوفيرموس MSB22 وجود دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی