نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني افسردگي زنان نابارور از طريق تنظيم شناختي هيجان و تاب آوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: افسردگي يک ويژگي مشترک و به طور بالقوه ناتوان کننده در زنان نابارور مي باشد. هدف اين پژوهش تعيين ارتباط راهبرد تنظيم شناختي هيجان و تاب آوري با ميزان افسردگي زنان نابارور بوده است. روش کار: روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. نمونه آماري اين تحقيق شامل 300 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز نازايي و ناباروري جهاد دانشگاهي واحد تبريز بودند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسگي و همکاران، پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسن و پرسشنامه افسردگي بک استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه و از طريق نرم افزار آماري SPSS (نسخه 22) مورد تحليل قرار گرفتند. ميزان P کمتر از 0/05معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: بين افسردگي زنان نابارور با مولفه ملامت خويش، ملامت ديگران، نشخوار فکري، فاجعه سازي و کم اهميت شماري رابطه مثبت و با متغير تاب آوري، مولفه تمرکز مثبت مجدد، ارزيابي مثبت مجدد، پذيرش و تمرکز مجدد بر برنامه ريزي رابطه منفي و معني دار به دست آمد. نتايج ضريب همبستگي چند متغيري به روش enter نشان داد که متغير تاب آوري و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در تبيين افسردگي زنان نابارور (49/1%) سهم دارند. نتيجه گيري: با توجه به ارتباط معکوس افسردگي با تاب آوري و راهبردهاي کارآمد تنظيم شناختي هيجان، به نظر مي رسد تاب آوري و راهبردهاي کارآمد تنظيم شناختي هيجان باعث کاهش افسردگي در زنان نابارور مي شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بشرپور، س.، و عطادخت، ا.، و غفاری، م.، و مولایی، م. (1395). پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری. روان پرستاری, 4(4 ), 34-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470544Vancouver : کپی

بشرپور سجاد، عطادخت اکبر، غفاری مظفر، مولایی مهری. پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری. روان پرستاری. 1395 [cited 2022May24];4(4 ):34-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470544IEEE : کپی

بشرپور، س.، عطادخت، ا.، غفاری، م.، مولایی، م.، 1395. پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری. روان پرستاری, [online] 4(4 ), pp.34-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470544. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی