برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش واسطه اي کنترل عواطف در رابطه بين کارکردهاي اجرايي شناختي و خودکارآمدي درد در بيماران دياليزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش توانايي بيماران در فهم، ابراز و کنترل عواطف در رابطه بين کارکرهاي اجرايي شناختي و باور بيمار به توانايي هايش علي رغم درد تحت عنوان خودکارآمدي درد انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود که در آن 115 بيمار تحت درمان با همودياليز، به شيوه نمونه گيري در دسترس، از سه مرکز درماني دياليز استان قم در سال 95-94 انتخاب شدند. اين افراد مقياس هاي کنترل عواطف، خودکارآمدي درد و کارکردهاي اجرايي شناختي را تکميل کردند. داده هاي به دست آمده با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و تحليل مسير مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد بين خودکارآمدي درد و کارکردهاي اجرايي شناختي به عنوان يک متغير مکنون رابطه همبستگي وجود دارد. اثر کارکردهاي اجرايي شناختي بر کنترل عواطف مستقيم و معني دار است. نمره کل کنترل عواطف با نمره حافظه عددي مستقيم و گنجينه لغات رابطه معني داري دارد. کنترل عواطف بر خودکارآمدي درد اثر مستقيم و معني دار دارد. اثر مستقيم و غيرمستقيم کارکردهاي اجرايي شناختي بر خودکارآمدي درد مثبت و معني دار است. خودکارآمدي درد با نمره کل کنترل عواطف رابطه منفي و معني دار دارد (391/0 = r). متغير خودکارآمدي درد با زيرمقياس هاي خشم و خلق افسرده (از زير مقياس هاي کنترل عواطف) رابطه منفي و معني داري دارد. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اهميت کنترل عواطف به عنوان متغير واسطه اي ميان کارکردهاي اجرايي شناختي و خودکارآمدي درد را مورد تأييد قرار مي دهد. بنابراين بکارگيري برنامه هاي توان بخشي شناختي و افزايش آگاهي بيماران دياليزي از عواطف خود مي تواند در رشد عواطف مثبت و خودکارآمدي بالاتر در اين بيماران مؤثر واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیرازی، ع.، و میرزاحسینی، ح. (1397). نقش واسطه ای کنترل عواطف در رابطه بین کارکردهای اجرایی شناختی و خودکارآمدی درد در بیماران دیالیزی. روان پرستاری, 6(4 ), 65-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470005Vancouver : کپی

شیرازی عطیه، میرزاحسینی حسن. نقش واسطه ای کنترل عواطف در رابطه بین کارکردهای اجرایی شناختی و خودکارآمدی درد در بیماران دیالیزی. روان پرستاری. 1397 [cited 2021June15];6(4 ):65-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470005IEEE : کپی

شیرازی، ع.، میرزاحسینی، ح.، 1397. نقش واسطه ای کنترل عواطف در رابطه بین کارکردهای اجرایی شناختی و خودکارآمدی درد در بیماران دیالیزی. روان پرستاری, [online] 6(4 ), pp.65-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470005. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی