برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 494 تا صفحه 504 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر سطح گرلين پلاسما و بيان ژن گرلين لنفوسيت مردان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: گرلين نوعي پپتيد است که از سلول هاي غدد مترشحه معده ترشح مي شود که مي تواند تحت تاثير رفتارهاي غذايي، اشتها، انرژي مصرفي و تغييرات وزني بدن قرار بگيرد. هدف از اين پژوهش تاثير 8 هفته تمرين هوازي بر سطح گرلين پلاسما و بيان ژن گرلين لنفوسيت مردان سالمند بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 30 آزمودني به روش نمونه گيري دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه مساوي 15نفري، گروه آزمايش (تمرين هوازي) و کنترل، تقسيم شدند. گروه تمرين هوازي به مدت 8 هفته، هر هفته 4 جلسه به مدت 50 تا 60 دقيقه با شدت معادل 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب در فعاليت تمرين هوازي شرکت کردند. پس از ارزيابي اوليه (ترکيب بدن و بيان ژن گرلين) و 8 هفته تمرين هوازي، 48 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين، ارزيابي دوباره تکرار شد. براي مقايسه ميانگين هاي درون و بين گروهي از روش تحليل واريانس با اندازه هاي تکراري استفاده شد و نتايج در سطح معني داري 0/05>P آزمايش شدند. يافته ها: دامنه سني آزمودني ها در گروه آزمايش 13/68± 69/3 و در گروه کنترل 20/31± 69/4 بود. 8 هفته برنامه تمرين هوازي منجر به کاهش معني داري در مقادير نمايه توده بدن از 27/57 به 26/90 کيلوگرم بر متر مربع (0/001=P)، کاهش درصد چربي بدن از 24/31 به 21/43 درصد (0/001=P) و افزايش بيان ژن گرلين لنفوسيت از 16/87 به 24/92 درصد شده است که در گروه آزمايش معني دار بوده است. تغيير معني داري در سطح گرلين پلاسما ديده نشد. نتيجه گيري: تمرين هوازي با افزايش بيان ژن گرلين لنفوسيت و کاهش معني دار در نمايه توده بدن در مردان سالمند مي تواند از بروز چاقي و اضافه وزن جلوگيري کند. همچنين مي توان از نقش فعاليت ورزشي به عنوان درماني غيردارويي در تنظيم و تعادل هورمون هاي پپتيدي موثر در شيوع چاقي حمايت کرد؛ از اين رو، به سالمندان پيشنهاد مي شود از تمرين هاي هوازي به عنوان روشي پيشگيرانه براي کاهش چاقي و بروز بيماري هاي مرتبط با آن استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی