برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1397 , دوره  25 , شماره  169 ; از صفحه 11 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و شادکامي در زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
بررسي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و شادکامي در زنانزمينه و هدف: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت يکي از معيارهاي عمده تعيين کننده سلامت بشري و راهي به منظور رسيدن به کيفيت زندگي بهتر است. سلامت زنان تضمين کننده سلامت کودکان و خانواده مي باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و شادکامي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران طراحي و انجام شد. روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي با مشارکت 461 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران در سال 1396 انجام شد. نمونه گيري به روش خوشه اي و چند مرحله اي انجام شد. متناسب با حجم مراجعان هر مرکز، وزن براي آن در نظر گرفته و پس از انتخاب مراکز به روش سيستماتيک از ميان مراجعان هر مرکز در طول يک هفته و در مجموع در طول يک ماه نمونه ها جمع آوري شد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و مرتبط با سلامت آن ها، پرسشنامه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و پرسشنامه شادکامي آکسفورد بود که به روش خود ايفا تکميل گرديد. براي تحليل داده ها از شاخص هاي توصيفي و آزمون هاي استنباطي و رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شد. سطح معني داري براي اين مطالعه 05/0>p در نظر گرفته شد. يافته ها: اکثريت افراد شرکت کننده (55%) 257 نفر درگروه سني بين 40-25سال قرار داشتند. ميانگين و انحراف معيار همه ابعاد رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامتي با افزايش سن، کاهش مي يافت. متغيرهاي وضعيت اقتصادي، تحصيلات، بعد خانوار و وضعيت تاهل با متغير شادکامي ارتباط معني داري نشان دادند. زناني که وضعيت اقتصادي خود را "کاملاً کفاف زندگي را مي دهد" توصيف نمودند، نمره بهتري از رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت را نسبت به ساير گروه ها کسب نمودند (14/19± 97/46). کمترين ميانگين و انحراف معيار شادکامي مربوط به زنان بازنشسته (65/ 19± 55/23) بود. نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعه، متغيرهاي سن، وضعيت اقتصادي، تحصيلات و برخي عوامل جمعيت شناختي به طور قابل ملاحظه اي با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و ميزان شادکامي زنان ارتباط داشت. همچنين، ميانگين پايين نمره شادکامي با ميانگين پايين ابعاد رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت رابطه مستقيم نشان داد. پيشنهاد مي شود برنامه ريزان و سياستگزاران حوزه سلامت براي ارتقاء ميزان شادکامي زنان از طريق بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت اقدام نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی