برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  8 , شماره  5 ; از صفحه 607 تا صفحه 629 .
 
عنوان مقاله: 

فرايند تدوين برنامه درسي براي دوره کارشناسي پيوسته بهداشت مدارس و اعتبارسنجي آن از ديدگاه متخصصان برنامه‫ ريزي درسي و بهداشت مدارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی/ دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: دانش آموزان از سرمايه هاي عمده انساني هر جامعه محسوب مي گردند و توجه به سلامت آنها نوعي سرمايه گذاري براي آينده قلمداد مي گردد. يکي از راه هاي موثر در ارتقاي بهداشت دانش آموزان، تربيت مربيان بهداشت مدارس در نظام آموزش عالي است. پژوهش حاضر با هدف فرايند تدوين برنامه درسي براي دوره کارشناسي پيوسته بهداشت مدارس و اعتبارسنجي آن از ديدگاه متخصصان برنامه ريزي درسي و بهداشت مدارس انجام گرفته است. روش کار: اين پژوهش با روش تحقيق آميخته انجام شده است. در بخش کيفي از روش اکتشافي و در بخش کمي از روشتوصيفي-پيمايشي استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کيفي، مجموع افکار متخصصاني است که در حوزه بهداشت مدارس و برنامه درسي اظهار نظر کرده اند و اين افکار در قالب اسناد و مدارک نمود داشته است و در بخش کمي شامل 300 تن از متخصصان برنامه درسي و بهداشت مدارس شاغل در تهران بوده است. نمونه پژوهش در بخش اعتبارسنجي الگو شامل 168 تن از اين متخصصان بود. ابزار پژوهش جهت اعتبارسنجي برنامه درسي مورد نظر، پرسشنامه اي محقق ساخته بود که روايي آن برطبق نظر متخصصان و پايايي آن با آزمون آلفاي کرونباخ 96/0 مورد تاييد قرار گرفته است. براي اعتبارسنجي آن از روش تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي استفاده شد. يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ساختار پيشنهادي برنامه درسي براي دوره کارشناسي پيوسته بهداشت مدارس از بخش هايي همچون اهداف، محتوا، بهداشت فردي و اجتماعي، فرايندهاي رشته اي و ارزشيابي واحدهاي عملي و تئوري تشکيل شده است. همچنين يافته هاي اعتبارسنجي نشان داد که برنامه درسي براي دوره کارشناسي پيوسته بهداشت مدارس از ديدگاه متخصصان برنامه ريزي درسي و بهداشت مدارس از اعتبار لازم برخوردار بوده است. نتيجه گيري: با توجه به اين که برنامه درسي پيشنهادي براي دوره کارشناسي پيوسته بهداشت مدارس از اعتبار لازم برخوردار است، به برنامه ريزان درسي و اعضاي هيئت علمي حوزه بهداشت پيشنهاد مي شود تا نسبت به تصويب اين برنامه و اجراي آن در نظام آموزش عالي همت گمارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی