برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و بررسي برخي از ويژگي هاي ويروس آلوده کنندة زعفران (Crocus sativus) در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
پس از نمونه برداري تصادفي از برگ ها و بنه هاي گياه زعفران (Crocus sativus L. ) از شش استان کشور در سال هاي 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتي باديهاي عمومي جنس پوتي ويروس و همان طور با آنتيبادي اختصاصي ويروس موزاييک معمولي لوبيا (BCMV) در آزمون الايزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولي پروتئين پوششي ) CP ( چند جداية مورد بررسي پوتي ويروس زعفران با استفاده از آزمون وسترن بلات 35 کيلو دالتون محاسبه شد. پس از استخراج آر. ان. ا کل از گياهان آلوده، سه قطعه منقطع از ژنوم )مربوط به انتهاي ' 3 ژنوم و بخشي از نواحي CI و HC-Pro ( تکثير شد. پروتئين پوششي (CP) پوتي ويروس زعفران بر پاية توالي نوکلئوتيدي بيشترين يکساني را ) 74 درصد( با Ceratobium mosaic virus و Telosma mosaic virus و بر پاية توالي ترجمة اسيدآمينه اي بيشترين يکساني را ) 8 / 78 درصد( با Bean common mosaic necrosis virus داشت. به رغم رابطة سرم شناختي )سرولوژيکي( بالاي اين پوتي ويروس با BCMV و خويشاوندي تبارزايي )فيلوژنتيکي( با زيرگروه BCMV بر پاية ناحية CP، ميزان يکساني توالي نوکلئوتيدي و ترجمه اسيد آمينهاي پروتئين پوششي آن کمتر از آستانة تعيين حدود و گسترة گونه در جنس پوتيويروس است. لذا به احتمال زياد پوتي ويروس آلوده کنندة زعفران گونة جديدي از جنس پوتي ويروس بوده که اظهارنظر قطعي مستلزم تعيين توالي کل ژنوم آن است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی