برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش کشاورزان شهرستان مياندوآب نسبت به مشارکت در فرايند حفظ و احياي درياچه اروميه و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
پژوهش توصيفي-همبستگي حاضر با هدف تحليل رابطه متغيرهاي مختلف با نگرش کشاورزان شهرستان مياندوآب نسبت به مشارکت در فرايند حفظ و احياي درياچه اروميه و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. ابزار اصلي پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن با استفاده از نظرات اعضاي هيئت علمي رشته ترويج و آموزش کشاورزي تأييد شد. پايايي ابزار تحقيق با استفاده از مطالعه راهنما با 30 نفر از کشاورزان خارج از نمونه آماري در شهرستان مياندوآب و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ که مقدار آن براي بخش هاي مختلف بين /78 تا0/81 به دست آمد، تأييد گرديد. جامعه آماري پژوهش را کشاورزان بخش مرکزي شهرستان مياندوآب تشکيل دادند (1376= N)که 134 تن از آن ها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه بهروش نمونه گيري خوشه اي دومرحله اي با انتساب متناسب با حجم انتخاب شدند. يافته هاي تحليل همبستگي نشان داد که بين نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در فرايند حفظ و احياي درياچه اروميه با متغيرهاي درآمد سالانه کشاورزي، رضايت از شغل کشاورزي، ميزان تمايل به پرداخت هزينه براي احياي درياچه اروميه، ميزان اعتماد کشاورزان به سازمان هاي دولتي (سازمان آب و جهاد کشاورزي)، ميزان رضايت از خدمات ارائه شده دولتي براي حفظ و احياي درياچه اروميه و ميزان شايستگي مسئولين و کارکنان دولتي در زمينه يبرنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبياري رابطه مثبت و معني دار وجود داشت. افزايش رضايت کشاورزان از طريق بهبود خدمات سازمان هاي دولتي و مشارکت دادن آن ها مي تواند به بهبود نگرش کشاورزان به مشارکت در حفظ و احيا درياچه اروميه کمک کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

یعقوبی، ج.، و مولان نژاد، ل. (1396). بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه و عوامل مرتبط با آن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 13(1 ), 47-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466934Vancouver : کپی

یعقوبی جعفر، مولان نژاد لقمان. بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه و عوامل مرتبط با آن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1396 [cited 2021April18];13(1 ):47-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466934IEEE : کپی

یعقوبی، ج.، مولان نژاد، ل.، 1396. بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیای دریاچه ارومیه و عوامل مرتبط با آن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 13(1 ), pp.47-58. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466934>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی