برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 292 تا صفحه 298 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني دو موضوع مهم رفتاري هستند، که امروزه در حوزه تئوري هاي مديريت رفتار سازماني از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و بخش مهمي از مطالعات نظري و تجربي را در سال هاي اخير به خود اختصاص داده است. هدف کلي مطالعه حاضر، بررسي ارتباط بين مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازماني در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز مي باشد. مواد و روش ها اين مطالعه يک مطالعه توصيفي-تحليلي بود، که در سال 1397 انجام گرفت. جامعه آماري شامل کليه کارکنان رسمي و پيماني دانشگاه ( 900 نفر) بود که از بين آنها تعداد 367 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوري داده ها از طريق پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني صورت گرفت. پايايي آنها از-طريق ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد. داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون تي و ضريب همبستگي) از طريق نرم افزار SPSS 24 تجزيه و تحليل شد. يافته ها يافته هاي پژوهش نشان داد، بين فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني و نيز هريک از چهار مولفه آن، ارتباط مثبت و معناداري برقرار بود. نتيجه گيري نتايج بيانگر تاثيرپذيري مثبت رفتار شهروندي سازماني در بين کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تبريز از فرهنگ سازماني بود. لذا، پيشنهاد مي شود ارتقاي فرهنگ سازماني به منظور افزايش رفتار شهروندي سازماني مدنظر قرار گيرد. زيرا کارکناني که رفتار شهروندي سازماني بالايي دارند، به بهتر شدن و غناي عمومي کار کمک کرده و بر کل سازمان تاثير مثبتي دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندری، م.، و پایدارفرد، د.، و مهدوی نیک، م. (1397). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تصویر سلامت, 9(4 ), 292-298. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466771Vancouver : کپی

اسکندری مریم، پایدارفرد داوود، مهدوی نیک مرتضی. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تصویر سلامت. 1397 [cited 2021December02];9(4 ):292-298. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466771IEEE : کپی

اسکندری، م.، پایدارفرد، د.، مهدوی نیک، م.، 1397. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تصویر سلامت, [online] 9(4 ), pp.292-298. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466771. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 310 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی