برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 67 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

فرسودگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در ماماها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فرسودگي شغلي وضعيتي است که در پاسخ به فشار رواني مزمن و در ارتباط با شغل فرد به وجود مي آيد و منجر به کاهش کارايي و از دست رفتن نيروي انساني مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فرسودگي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در ماماهاي مراکز بهداشتي وبيمارستاني شهر سنندج در سال 1395 انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي روي 200 نفر از ماماهاي شاغل در مراکز بهداشتي و بيمارستاني شهر سنندج انجام شد. نمونه ها با استفاده از جدول اعداد تصادفي به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرسودگي شغلي ماسلاچ استفاده شد. تجزيه وتحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون هاي آمار توصيفي و استنباطي انجام شد. سطح معني داري کمتر از 05/0 معنادار در نظرگرفته شد. يافته ها: از نظر ابعاد فرسودگي شغلي، در بعد مسخ شخصيت 62 نفر (31%) دچار مسخ شخصيت در حد خفيف، 72 نفر (36%) در حد متوسط، 66نفر (33%) در حد شديد بودند و در بعد خستگي عاطفي 70 نفر (35%) افراد دچار خستگي عاطفي در حد خفيف، 74 نفر (37%) در حد متوسط و56 نفر (28%) در حد شديد بودند؛ و در بعد موفقيت فردي 71 نفر (35/5%) افراد احساس موفقيت فردي در حد شديد، 78 نفر (39%) در حدمتوسط و 51 نفر (25/5%) در حد خفيف بودند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج ميزان فرسودگي شغلي در ماماهاي مورد مطالعه در حد متوسط بود. با توجه به اهميت حرفه مامايي در حوزه سلامت، به نظر مي رسد که به منظور ارتقاء کيفيت خدمات و رضايت افراد نياز به اجراي برنامه هايي جهت پيش گيري و کاهش فرسودگي شغلي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی، ه.، و مجذوبی، ش.، و شاهویی، ر. (1397). فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماها. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, 3(4 ), 67-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466098Vancouver : کپی

سهرابی هانا، مجذوبی شقایق، شاهویی روناک. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماها. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397 [cited 2022January27];3(4 ):67-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466098IEEE : کپی

سهرابی، ه.، مجذوبی، ش.، شاهویی، ر.، 1397. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماها. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, [online] 3(4 ), pp.67-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466098. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی