نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 44 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش پرستاران نسبت به آمادگي جسماني خويش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نگرش مثبت نسبت به آمادگي جسماني در پرستاران با بهبود عزت نفس، کاهش فرسودگي شغلي و بهبود کيفيت کاري مرتبط است و باعث کاهش عوامل استرس زا در محيط کار مي گردد. هدف پژوهش حاضر بررسي آگاهي و نگرش پرستاران بيمارستان زارع ساري نسبت به آمادگي جسماني خويش در سال 1394 بود. مواد و روش ها: اين پژوهش يک تحقيق توصيفي مقطعي است. نمونه پژوهش در اين مطالعه کليه پرستاران شاغل در بيمارستان زارع ساري بودند که به روش تمام سرشماري وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه خود پنداره بدني PSDQ استفاده شد. دادههاي پژوهش با نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و روش آماري استنباطي کاي اسکوئر و آزمون دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: 34% پرستاران نگرش خوب، 59/4% نگرش متوسط و 6/6% نگرش ضعيف نسبت به آمادگي جسماني خود داشتند. بين نگرش پرستاران مرد و زن نسبت به آمادگي جسماني تفاوت معناداري يافت نشد. از اين حيث تنها در خرده مقياس فعاليت بدني بين نگرش پرستاران مرد و زن تفاوت معني داري وجود داشت (0/003=p). همچنين بين نگرش نسبت به آمادگي جسماني پرستاران با سابقه کاري و گروه هاي سني متفاوت، تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. نتيجه گيري: به طور کلي نگرش شرکت کنندگان در حد متوسط ارزيابي شد. با توجه به نقش ويژه پرستاران در سيستم بهداشتي-درماني کشور مي توان با فراهم آوردن امکانات لازم و تشويق پرستاران به شرکت در فعاليت هاي بدني زمينه ي رشد و بهبود سلامت جسم و روح آنان را فراهم آورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوروزی تبریزی، ک.، و کریمیان، آ.، و بخشیان، ف.، و سعادت مهر، س. (1397). نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خویش. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, 4(3 ), 44-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466042Vancouver : کپی

نوروزی تبریزی کیان، کریمیان آرام، بخشیان فرشته، سعادت مهر سیدرضا. نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خویش. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397 [cited 2022August12];4(3 ):44-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466042IEEE : کپی

نوروزی تبریزی، ک.، کریمیان، آ.، بخشیان، ف.، سعادت مهر، س.، 1397. نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خویش. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, [online] 4(3 ), pp.44-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466042. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 262 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی