برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد پرستاران از ديدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ايمن به بيماران در بخش هاي مراقبت ويژه و عمومي بيمارستان هاي آجا در سال 1397

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: حفظ ايمني بيمار، يکي از بزرگترين نگرانيهاي سازمانها و ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت است. پرستاران نقش کليدي در ارائه خدمات ايمن و با کيفيت در کليه بخشهاي بيمارستاني، اعم از عمومي و ويژه دارند. هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه عملکرد پرستاران از ديدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ايمن به بيماران در بخشهاي مراقبت ويژه و عمومي بيمارستانهاي آجا در سال 1397 انجام شد. مواد و روشها: مطالعه حاضر يک مطالعهي توصيفي مقطعي است که طي آن عملکرد 224 نفر از پرستاران بخشهاي عمومي و مراقبتهاي ويژه از ديدگاه سرپرستاران، با استفاده از چک ليست عملکرد ايمن که داراي 32 سؤال و ابعاد چهارگانه ايمني رواني، جسمي، مهارتهاي پرستاري و کار تيمي بود، بررسي شد. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنيداري، کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد. يافتهها: عملکرد ايمن پرستاران در بخشهاي عمومي و ويژه در سطح متوسطي قرار داشت. بين عملکرد ايمن پرستاران در بخشهاي ويژه و عمومي، اختلاف معناداري وجود نداشت. بين نوع بخش، جنسيت، وضعيت استخدام، شيفت کاري، شرکت در کارگاه و عملکرد ايمن پرستاران رابطه معناداري وجود نداشت (0/05P>). بين نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ايمني جسمي و مهارت پرستاري رابطه معناداري وجود داشت (0/05P>)؛ اما بين نوع بخش و عملکرد پرستار در بعد ايمني رواني و کار تيمي پرستار، رابطه معناداري وجود نداشت (0/05P>). بحث و نتيجهگيري: از آنجايي که عملکرد پرستاران در ارائه مراقبت ايمن به بيماران در بخشهاي مراقبتهاي ويژه و عمومي در حد متوسط بوده است، پيشنهاد ميشود برنامهريزيهاي بيشتري در جهت ارتقاء وضعيت موجود انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانتری، م.، و سجادی، س.، و پیشگویی، س. (1397). بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان های آجا در سال 1397. علوم مراقبتی نظامی, 5(3 (مسلسل 17) ), 173-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465875Vancouver : کپی

کلانتری مریم، سجادی سیده اعظم، پیشگویی سیدامیرحسین. بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان های آجا در سال 1397. علوم مراقبتی نظامی. 1397 [cited 2021October23];5(3 (مسلسل 17) ):173-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465875IEEE : کپی

کلانتری، م.، سجادی، س.، پیشگویی، س.، 1397. بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان های آجا در سال 1397. علوم مراقبتی نظامی, [online] 5(3 (مسلسل 17) ), pp.173-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465875. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی