برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و مستندسازي دانش سازماني در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران: ارائه مدل عملي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
هدف: هدف پژوهش شناسايي منابع دانش، بررسي تأثير چرخه يکپارچه حيات دانش سازماني دالکر بر مستندسازي دانش و ارائه مدلي عملي مستندسازي دانش در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران است. روش: روش پژوهش پيمايشي و نوع آن کاربردي است. جامعه آماري اين پژوهش رؤسا، معاونين و سرپرستان بخش هاي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران بود. اعضاي جامعه 172 نفر بود که بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسي و مورگان 113 نفر به صورت طبقه اي تصادفي انتخاب شد. از اين تعداد 100 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و ميزان پرسشنامه هاي برگشتي 88 درصد بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه الکترونيکي محقق ساخته با 100 پرسش بود. روايي آن از طريق 8 نفر از اساتيد حوزه تأييد شد و پايايي آن با توجه به متوسط ضريب آلفاي کرونباخ، 87. 45 محاسبه گرديد. يافته ها: نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد چرخه يکپارچه حيات دانش سازماني دالکر بر مستندسازي دانش تأثيرگذار بود و متغيرهاي استخراج و ثبت، اشتراک و ارزيابي با بتاي 51/0، 37/0 و 28/0-بيش ترين تأثير را بر مستندسازي دانش داشت. مدل نهايي پژوهش (تحليل مسير) شامل سه متغير استخراج و ثبت، پالايش و اشتراک با اثر مستقيم و با ضرايب مسير 39/0، 34/0 و 27/0 و دو متغير ارزيابي/انتخاب و دسترسي با اثر غير مستقيم و با مجموع ضرايب مسير 22/0 و 25/0 بود. نتايج تحليل عاملي اکتشافي منجر به استخراج سه عامل منابع استخراج و ثبت دانش ضمني مديران، استخراج دانش جديد از منابع دانش عيني و منابع دانش عيني براي وب کاوي و داده کاوي شد و در مجموع 35/63 درصد از کل واريانس تببين گرديد. اصالت/ارزش: اين پژوهش اولين پژوهش صورت گرفته در زمينه مستندسازي دانش در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران با هدف ارائه مدل عملي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی