برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  20 , شماره  4 ; از صفحه 475 تا صفحه 487 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تراكم و رقم بر عملكرد سورگوم علوفه اي در منطقه بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور تعيين مناسب ترين تراکم بوته بر روي عملکرد رقم سورگرم علوفه اي اسپيدفيد، و دو لاين اميد بخش KFS1 و MFS2، دو آزمايش جدا گانه در سال هاي 1379 و 1380 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بيرجند در قالب طرح فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. سطوح مختلف تراکم بوته شامل 20، 25، 30، 35 و 40 بوته در متر مربع و صفات ارتفاع گياه، تعداد کل برگ، قطر ساقه، درصد ساقه، تعداد پنجه، تعداد گره، طول ميانگره، عملکرد علوفه خشک چين اول و دوم و عملکرد کل علوفه خشک اندازه گيري و ارزيابي گرديدند. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه مرکب داده ها در دو سال آزمايش، ارقام مورد آزمايش به استثنا تعداد برگ از نظر بقيه صفات تفاوت آماري معني داري نشان دادند. رقم اسپيدفيد از نظر صفات طو ل ميانگره و ارتفاع گياه، لاين KFS1 از نظر تعداد گره، قطر ساقه و درصد ساقه و لاين MFS2 از نظر تعداد پنجه بيشترين ميزان را دارا بودند. از نظر عملکرد علوفه خشک، لاين اميد بخش KFS1 با ميانگين 14.7 تن در هکتار در چين اول، 7.81 تن در هکتار در چين دوم و 22.52 تن در هکتار توليد کل علوفه خشک بالاترین ميزان عملکرد را به خود اختصاص داد. سطوح مختلف تراکم بوته تنها  از نظر صفات درصد ساقه و قطر ساقه در سطح احتمال %1 تفاوت معني دار نشان دادند به طوري که با افزايش تراکم بوته، درصد ساقه و تا حدودي ضخامت ساقه کاهش يافت، اثر متقابل رقم × تراکم بوته در مورد عملکرد علوفه خشک چين دوم در سطح %1و عملکرد کل علوفه خشک در سطح %5 تفاوت آماري معني داري داشتند. رقم اسپيدفيد در تراکم 40 بوته در مترمربع با ميانگين 8.58 تن در هکتار و لاين KFS1 در تراکم 20 بوته در مترمربع با ميانگين 10.39 تن در هکتار بالاترين ميزان علوفه خشک را در چين دوم توليد نمودند. از نظر عملکرد کل علوفه خشک نيز لاين KFS1 در تراکم 20 و رقم اسپيدفيد در تراکم 40 بوته در متر مربع به ترتيب با ميانگين 26.2 و 22.3 تن در هکتار بالاترين ميزان را دارا بودند. بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان تراکم 20 بوته در متر مربع را براي لاين KFS1 و تراکم 40 بوته در متر مربع را براي رقم اسپيدفيد در منطقه توصيه نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی