نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 723 تا صفحه 729 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تغيير وضعيت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: حفظ فشار مناسب کاف لوله تراشه در طول مدت بستري بيمار در بخش مراقبت هاي ويژه حائز اهميت است. از عوامل تاثير گذار بر فشار کاف لوله تراشه بيماران اقدامات مختلف پرستاري مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير تغيير وضعيت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني است. جامعه ي پژوهش در اين مطالعه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بود که داراي لوله تراشه دهاني و متصل به دستگاه تهويه مکانيکي بودند. در پژوهش حاضر 29 بيمار به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از چک ليست اطلاعات دموگرافيک و چک ليست ثبت اطلاعات مربوط به فشار کاف لوله تراشه بيماران و معيار بررسي آژيتاسيون-سداسيون ريچموند استفاده گرديد. تغييرات فشار کاف لوله تراشه، پس از تغييروضعيت بدن به سمت چپ و راست در زاويه هاي تخت 30 درجه و 45 درجه بلافاصله، اندازه گيري و ثبت مي گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و SAS و آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون پيرسون، آزمون تي مستقل، آناليز واريانس و با سطح معناداري 0. 05 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که بين عوامل دموگرافيک (سن، جنس، علت بستري) با تغييرات فشار کاف لوله تراشه رابطه معنادار آماري مشاهده نشد. اگرچه يافته هاي اين پژوهش حاکي از وجود رابطه ي معنادار آماري بين فشار کاف لوله تراشه در زاويه ي 30 درجه با فشار کاف در تغيير وضعيت هاي بدن به چپ (p=0. 004) و راست (p=0. 00) و همچنين تغيير زاويه ي تخت به 45 درجه و راست (p=0. 012) در اين زاويه، بود. نتيجه گيري: فشار کاف لوله تراشه با عوض کردن وضعيت بيمار، تغيير ميکرد. اندازه گيري فشار کاف و تنظيم فشار آن در محدوده درماني توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

استاجی، ز.، و راد، م.، و رخشانی، م.، و میری، م. (1397). بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 25(5 ), 723-729. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=441736Vancouver : کپی

استاجی زهرا، راد مجتبی، رخشانی محمدحسن، میری مهدی. بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1397 [cited 2022August19];25(5 ):723-729. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=441736IEEE : کپی

استاجی، ز.، راد، م.، رخشانی، م.، میری، م.، 1397. بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 25(5 ), pp.723-729. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=441736. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی