برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 41 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي كيفيت شيميايي و ميكروبي منابع آب زيرزميني قابل شرب شهر اروميه در سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 

مقدمه: آب هاي زيرزميني از مهمترين منابع آبي براي تامين آب شرب شهرها و روستاها محسوب مي شوند. آب تهيه شده از اين منابع بايد از نظر بهداشتي کاملا خالص و مواد محلول آن کم و عاري از هر گونه ميکروارگانيسم و بيماريزا باشد. هدف از اين بررسي تعيين کيفيت شيميايي ميکروبي منابع آب زيرزميني قابل شرب شهر اروميه و مقايسه آن با استاندارهاي بين المللي مي باشد.
مواد و روش: روش مطالعه توصيفي – مقطعي مي باشد. در تابستان 1379 از تعداد 37 حلقه چاه عميق که در نقاط مختلف شهر اروميه به منظور تامين آب قابل شرب حفر شده اند تعداد 74 نمونه آب براي آزمايش هاي شيميايي و ميکروبي جمع آوري گرديد. براي نمونه برداري ميکروبي از شيشه هاي درب دار 250 ميلي ليتري (که در کاغذ آلومينيومي پيچيده و استريل شده بودند) استفاده گرديد. نمونه ها که در حدود 4+ درجه سانتي گراد نگهداري مي شدند در مدت کمتر از 6 ساعت به آزمايشگاه حمل و بلافاصله مورد آزمايش قرار گرفتند. از نظر کيفيت ميکروبي شاخص MPN (کليفرمهاي احتمالي موجود در يک صد ميلي ليتر آب) تعيين و حضور کليفرم ها از طريق تست چند لوله اي روي نمونه ها انجام گرفت. نمونه هاي شيميايي در ظروف پلاستيکي 2 ليتري جمع آوري و سپس پارامترهاي آنيون ها، کاتيون ها، قليائيت، هدايت الکتريکي، سختي آب و ترکيبات ازت (نيتريت، نيترات و آمونياک) تعيين مقدار گرديد. کليه آزمايش ها بر اساس کتاب استاندارد متد چاپ 1998 انجام گرفت.
نتايج حاصل از آزمايش هاي شيميايي نمونه هاي آب، نشان مي دهد که ميانگين هدايت الکتريکي آب چاه ها کمتر از 1000 ميکروموز بر سانتيمتر و بر اساس دياگرام شولر رسم شده آب هاي آشاميدني، آب چاه هاي مورد آزمايش در گروه هاي خوب قابل شرب قرار مي گيرد. در بين پارامترهاي شيميايي غلظت نيترات فقط در دو چاه کمي بيشتر از حد مجاز بود. غلظت متوسط فلوئور در آب اين چاه ها برابر با 0.04 ميلي گرم در ليتر تعيين گرديد و از حداقل مورد نياز استاندارد (0.5 ميلي گرم در ليتر) خيلي پايين تر مي باشد. ميانگين غلظت بقيه پارامترهاي شيميايي از حد استاندارد پايين تر مي باشد. نتايج آزمايش هاي ميکروبي بر روي نمونه هاي برداشتي نشان داد که آب چاه ها عاري از آلودگي ميکروبي مي باشد و در هيچيک از نمونه ها کليفرم، مشاهده نگرديد.
بحث: با توجه به يافته هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که به طور کلي کيفيت شيميايي و ميکروبي آب چاه هاي موجود که براي تامين آب قابل شرب شهر اروميه به کار مي رود با مقايسه در استانداردها در حد مطلوب مي باشد ولي به علت گسترش روزافزون جمعيت و نياز بيشتر جمعيت به آب ممکن است در آينده تغييراتي در پارامترهاي شيميايي و ميکروبي مشاهده شود. بنابراين کيفيت مزبور بايد به طور مستمر تحت بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 760
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی