برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1382 , دوره  19 , شماره  4 ; از صفحه 435 تا صفحه 446 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملكرد، اجزا عملكرد و خصوصيات رويشي ژنوتيپ هاي جديد كلزا در منطقه گنبد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان
 
چکیده: 

به منظور مقايسه عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد روغن و خصوصيات رويشي ژنوتيپ هاي جديد کلزا، 23 ژنوتيپ کلزاي بهاره در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعي 1379-80 و 1380-81 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گنبد کشت گرديد. نتايج تجزيه مرکب دو ساله داده هاي آزمايش نشان داد که اثر سال، رقم و اثر متقابل سال × رقم بر روي تعداد روز تا شروع گلدهي، طول دوره گلدهي و طول دوره رويش در سطح يک درصد معني دار مي باشد. ارقام Hyola 308 و Syn-3 کمترين و رقم Dakini بيشترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهي و طول دوره رويش را داشتند، در حالي که بيشترين و کمترين طول دوره گلدهي به ترتيب مربوط به ارقام Syn-3 و Dakini بود. معني دار شدن اثرات متقابل به علت تغييرات حرارتي در دو سال آزمايش بود. اثر رقم بر روي تعداد غلاف در گياه و تعداد دانه در غلاف در سطح يک درصد معني دار بود. هيبريد Hyola 401 بيشترين تعداد غلاف در بوته و ارقام Profit، Garrison، Rafaela و Balero بيشترين تعداد دانه در غلاف را توليد کردند. درصد روغن تحت تاثير سال قرار نگرفت، در حالي که بين ارقام تفاوت معني داري از نظر درصد روغن وجود داشت و ارقام Profit، Option 500 و Hyola 401 بيشترين درصد روغن را توليد کردند. اثر سال و رقم بر روي عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. ميانگين وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سال دوم آزمايش 3658) کيلوگرم در هکتار( به طور معني داري بيشتر از سال آول آزمايش 3015) کيلوگرم در هکتار( بود. هيبريد Hyola 401 با 4479 و 2042 کيلوگرم در هکتار بيشترين مقدار عملکرد دانه و روغن را توليد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی